Šventojo Pranciškaus Ksavero litanija

Šventasis Ignacas Lojola

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įkūrėjau, melski už mus!
Šv. Pranciškau Ksaverai, Jėzaus Draugijos pažiba ir ramsti, melski už mus!
Šv. Pranciškau, Indijos ir Japonijos apaštale, melski už mus!
Šv. Pranciškau, Apaštalų Sosto pasiuntiny, melski už mus!
Šv. Pranciškau, tiesos skelbėjau ir tautų mokytojau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, išrinktasis inde nešti Jėzaus Kristaus vardą žemės valdovams, melski už mus!
Šv. Pranciškau, spindinti šviesa vaikščiojantiems mirties tamsybėse, melski už mus!
Šv. Pranciškau, degantis uolumu dėl Dievo šlovės, melski už mus!
Šv. Pranciškau, nenuilstantis krikščioniškojo tikėjimo skleidėjau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, budrusis sielų ganytojau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, atkaklusis mąstytojau apie dieviškuosius dalykus, melski už mus!
Šv. Pranciškau, ištikimasis Jėzaus Kristaus sekėjau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, karščiausiasis evangelinio neturto mylėtojau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, tobuliausiasis vienuolinio klusnumo vykdytojau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, degęs dieviškosios meilės ugnimi, melski už mus!
Šv. Pranciškau, didžiadvasiškai atsisakęs žemiškų dalykų, melski už mus!
Šv. Pranciškau, išmanusis vedly tobulumo kelyje, melski už mus!
Šv. Pranciškau, apaštalaujančiųjų pavyzdy, melski už mus!
Šv. Pranciškau, visų dorybių pavyzdy, melski už mus!
Šv. Pranciškau, netikinčiųjų šviesa ir tikinčiųjų mokytojau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, angele savo skaisčiu gyvenimu ir elgesiu, melski už mus!
Šv. Pranciškau, patriarche, mylėjęs Dievo žmones ir jais rūpinęsis, melski už mus!
Šv. Pranciškau, pranaše, galingas žodžiais ir darbais, melski už mus!
Šv. Pranciškau, pasipuošęs tyrųjų karūna, melski už mus!
Šv. Pranciškau, troškęs kankinių vainiko, melski už mus!
Šv. Pranciškau, išpažinėjau savo dorybėmis ir gyvenimu, melski už mus!
Šv. Pranciškau, dėl dieviškojo gerumo kupinas visų šventųjų nuopelnų, melski už mus!
Šv. Pranciškau, priversdavęs paklusti vėją ir jūrą, melski už mus!
Šv. Pranciškau, demonų rykšte ir stabų naikintojau, melski už mus!
Šv. Pranciškau, galinga laivų apsauga nuo sudužimo, melski už mus!
Šv. Pranciškau, vargšų tėve ir nelaimėlių prieglauda, melski už mus!
Šv. Pranciškau, aklųjų regėjime ir luošųjų stiprybe, melski už mus!
Šv. Pranciškau, gelbėtojau karo, bado ir maro metu, melski už mus!
Šv. Pranciškau, nuostabusis stebukladary, melski už mus!
Šv. Pranciškau, apdovanotasis kalbų dovana, melski už mus!
Šv. Pranciškau, skardusis Šventosios Dvasios trimite, melski už mus!
Šv. Pranciškau, Rytų šviesa ir šlove, melski už mus!
Šv. Pranciškau, dangiškojo Jaunikio drauge, melski už mus!
Šv. Pranciškau, Dievo ir žmonių mylimasis, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šv. Pranciškau Ksaverai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.

Dieve, tu šventojo Pranciškaus Ksavero
pamokslais ir stebuklais Indijos tautas atvedei į savo
Bažnyčią; suteik mums malonę, kad gerbdami jo
šlovingus nuopelnus siektume ir jo dorybių.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.