The Sermon on the Mount Carl Bloch, 1890

Jėzus sako: Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė.
* Kas man svarbu: pinigai, turtas, gilesnė gyvenimo prasmė, Dievas?
* Ar gyvenu Dievo akivaizdoje, ar manau, kad jis yra toli nuo mano kasdienybės?
* Ar mano darbas ir laisvalaikis, džiaugsmas ir skausmas turi ką nors bendro su Dievu?
* Ar prie Dievo galiu pabūti maldoje, mąstydamas, tyloje?
* Ar save priimu su visais ribotumais, pasitikėdamas, kad mane tokį Dievas myli?
* Ar esu žmogus, kuris nori vis daugiau, ar siekiu ir kitų vertybių?
* Ar esu solidarus su tais, kurie nieko neturi ar mažai teturi?

Jėzus sako: Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti.
* Ar atmetu liūdesį, kančią ir skausmą, ar siekiu juose bręsti?
* Ar galiu atlaikyti nusivylimą ir nesėkmę, nes viliuosi Dievu?
* Ar einu prie prislėgtų žmonių, ar jų vengiu?
* Ar sugebu nuoširdžiai paguosti liūdinčius, ar pasitenkinu tik paviršutiniškais žodžiais?
* Ar paguodžiu kitus, sąmoningai su jais pabūdamas?
* Ar savo gyvenime palieku vietos skausmui dėl gyvenimo nesėkmės ir erdvės žmogiškam bendravimui?

Jėzus sako: Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
* Kaip susitvarkau su savo ir kitų agresyvumu?
* Ar įsipareigoju šeimoje, mokykloje, darbovietėje, bendruomenėje, savo parapijoje ugdyti aplinką, kurioje nebūtų smurto?
* Ar darau spaudimą silpnesniems, jais piktnaudžiaudamas, jų nevertindamas arba demonstruodamas savo pranašumą?
* Ar turiu drąsos atskleisti smurtą ir užtarti prislėgtuosius?
* Ar asmeniškame ir viešame gyvenime laikausi nuostatos, kad nesutarimai spręstini ne smurtu, o susitarimu?

Jėzus sako: Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti.
* Ar pasitikiu, kad Dievo teisingumas mane pasiekia ir tada, kai mano nesėkmės veda mane neteisinga kryptimi?
* Ar prisimenu Dievo teisingumą ir gerumą, kai iš kitų reikalauju savo teisių?
* Ar įsikibęs laikausi savo teisių, nors ir numanau, jog tokiu būdu nusikalsiu meilei?
* Ar rūpinuosi, kad kitų žmonių savitumas, būdas ir išgyvenimai būtų gerbiami?
* Ar esu teisingas vadovas, vedėjas, tėvas, motina?
* Ar esu pasirengęs atleisti neteisybę ir kitam jos neužkrauti?

Jėzus sako: Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
* Ar esu plačiaširdis ir gailestingas, žinodamas, kad pats esu apgaubtas Dievo gailestingumo?
* Ar paprastai į žmogišką padėtį ir įtampas žvelgiu širdimi?
* Ar esu pasiruošęs pirma vykdyti gailestingumą, paskui teisę net ir tada, kai turiu galią?
* Ar išgyvenu dėl bėdų savo aplinkoje ir pasaulyje?
* Ar kitus žmones apkraunu dideliais reikalavimais, ar galiu jiems atleisti ir suprasti klaidas?

Jėzus sako: Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
* Ar mano veiklos motyvai sąžiningi ir garbingi, ar naudojuosi kitais žmonėmis, kad pasiekčiau savo tikslų?
* Ar leidžiuosi neigiamų jausmų – neapykantos, pavydo, keršto – valdomas? Kaip su šiais jausmais susitvarkau?
* Ar ugdau draugiškumą, žmogiškus ryšius ir esu atviras kitiems, ar savanaudiškai siekiu tik savo naudos?
* Ar mano ryšiai su sutuoktiniu(e) remiasi tikru pasitikėjimu?
* Ar sergsčiu ir gerbiu kitų žmonių ryšius, ar elgiuosi neapgalvotai ir neatsakingai?

Jėzus sako: Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
* Ar gyvenu suvokdamas, kad per krikštą tapau Dievo sūnumi (dukra) ir tai mano gyvenimui teikia teigiamą pagrindą?
* Ar iš Jėzaus mokymo semiuosi brandos, drąsos tobulėti, kaip kad dangiškasis Tėvas yra tobulas, kad nukreipčiau save į gėrį ir juo rūpinčiausi?
* Ar skleidžiu supratimo ir santarvės dvasią, ar dažniau esu įtampos bei nesutarimų priežastimi?
* Ar galiu pakelti ginčus bei susikirtimus, neapsunkindamas kitų ar jų neskriausdamas?
* Ar esu pasiruošęs be išankstinės nuostatos išklausyti, pripažinti kitų teisėtus reikalavimus ir prieiti bendrų sprendimų, kai reikia?
* Ar meldžiuosi už taiką pasaulyje? Ar laukiu jos kaip Dievo dovanos, pats nesistengdamas ją puoselėti?

Jėzus sako: Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė.
* Ar ryžtingai liudiju krikščionių tikėjimą, net jei man tai kenktų ar rizikuočiau būti išjuoktas?
* Ar palaikau žmones, kurie tęsia Jėzaus uždavinį, pasaulyje ir visuomenėje rūpinasi įgyvendinti Dievo karalystę?
* Ar užtariu žmones, kurie dėl savo įsitikinimų ar veido spalvos yra skriaudžiami ir persekiojami?
* Ar palaikau persekiojamus ir ištremtuosius, kai jiems reikia patarimo, pagalbos, pastogės?
* Ar esu ištvermingas, kai nepajėgiu išspręsti savo bėdų, ar nuleidžiu rankas?
* Ar iš baimės susitraukiu prieš naujus iššūkius, ar peikiu pastangas tarnauti gyvybės kultūrai ir teisingumui?

Sąžinės peržvalga, paremta Jėzaus palaiminimais, užrašytais Mt 5, 1-12.
Parengta pagal Šveicarijos vyskupų konferencijos dokumentą “Katholisches Gesanbuch”, Zug: 1998

Šaltinis: http://www.vievioparapija.eu/skaitiniai/jezaus-palaiminimai-ir-sazines-perzvalga-mt-5-1-12