Angelo pasveikinimas „Sveika, Marija“

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.

Amen.

Angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas ją, angelas tarė:
„Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“
Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas. O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą; jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo

LK 1, 26-33

„Sveika Marija” su jos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,
ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,
dabar ir mūsų mirties valandą.

Amen.

Dievo Motina prašo, kad šią naują maldą mes padarytume žinomą visam pasauliui:

„Prašau nuo šios akimirkos įterpkite šią eilutę į kiekvieną jūsų kalbamą „Sveika Marija“ maldą:
Užliek visą žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.“
„Šia malda apakinsite šėtoną.“

Švč. Mergelė Marija apreiškime Elizabet‘ai Kindelmann

„Viešpaties angelas“

VIEŠPATIES ANGELAS apreiškė Marijai:
„Tu pradėsi iš Šventosios Dvasios”.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.

„Štai aš Viešpaties tarnaitė,
teesie man pagal Tavo žodį”.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.

Ir Žodis tapo kūnu,
ir gyveno tarp mūsų.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.

Melski už mus, Šventoji Dievo Gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Melskimės
Meldžiame Tave, Viešpatie,
įlieti į mūsų širdis savo malonės,
kad, Angelui apreiškus, pažinę Tavo Sūnaus įsikūnijimą,
būtume per Jo kančią ir kryžių nuvesti į prisikėlimo garbę.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“
Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje, ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga,
nes Dievui nėra negalimų dalykų“.
Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“.
Ir angelas pasitraukė.

LK 1, 34-38

„Dangaus Karaliene“ (Regina caeli)

Velykų laiku vietoj maldos „Viešpaties angelas” kalbama ši malda.

DANGAUS KARALIENE, džiūgauki, aleliuja,
nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja,
prisikėlė, kaip buvo sakęs, aleliuja.
Melski už mus Dievą, aleliuja!
Džiūgauk ir linksminkis, Mergele Marija, aleliuja!
Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja!

Melskimės.
Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, prisikėlimu,
leisk Mergelei Marijai, Jo Motinai, užtariant
pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

„Sveika, Karaliene“ (Salve, Regina)

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

„Marijos giesmė“ (Magnificat)

Mano Siela Šlovina Viešpatį,
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę.
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
nes didžių dalykų padarė man Visagalis,
ir šventas yra Jo vardas!

Jis maloningas iš kartos į kartą
tiems, kurie jo klauso.
Jis parodo savo rankos galybę
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
Jis numeta galiūnus nuo sostų
ir išaukština nuolankiuosius.
Alkstančius gėrybėmis apdovanoja,
turtuolius tuščiomis paleidžia.
Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui,
kad minėtų jo gailestingumą,
kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams –
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Amen.

„Sub Tuum Praesidium“ (Tavo apgynimo šaukiamės)
apie 250 m.

Tavo apgynimo šaukiamės,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji.

Amen.

„Memorare“ (Šv. Bernardo malda)

Atsimink, maloningoji Mergele Marija,
jog amžiais nėra girdėta,
kad apleistum bent vieną,
kas bėga prie Tavęs,
šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.
Šitokio pasitikėjimo kupini
ir mes skubame prie Tavęs,
Mergelių Mergele ir Motina!

Mes nusidėjėliai, einame pas Tave
ir su gailesčių puolame prie Tavo kojų.

Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina,
nepaniekink mūsų žodžių,
bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

Amen.

Švč. Mergelės Marijos litanija

Švč. Mergelės Marijos Rožinis

„Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą.”
Jonas Paulius II

Džiaugsmo slėpiniai

Šviesos slėpiniai

Kančios slėpiniai

Garbės slėpiniai

Švč. Mergelės Marijos medalikėlis

Medalikėlis

„Aš esu Nekaltasis Prasidėjimas”

Novena Švč. Mergelei Marijai

Nekaltai Pradėtoji Mergele Marija,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina ir mūsų Motina,
mes pasitikime Tavo visagalinčiu ir nuolatiniu užtarimu

Švč. Mergelės mazgų išrišėjos novena

Ši novena dar žinoma kaip novena,
kuri sunaikina šėtono pinkles.