Šv. Liudviko Marijos Grinjono Monforiečio pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai malda

Aš ….., neištikimas nusidėjėlis,
šiandien atnaujinu ir sutvirtinu Tavo rankose savo Krikšto pažadus.
Visiems laikams atsižadu šėtono, jo puikybės ir darbų,
ir visiškai atiduodu save Jėzui Kristui,
įsikūnijusiai Išminčiai, kad neščiau paskui Jį,
savo kryžių per visas gyvenimo dienas
ir kad būčiau Jam ištikimesnis,
nei lig šiol buvau.

Aš renkuosi šiandien Tave,
o Marija, viso dangau dvaro akivaizdoje
savo Motina ir Valdove.
Aš perduodu ir pašvenčiu Tau,
kaip Tavo vergas,
savo kūną ir sielą,
savo vidines ir išorines gėrybes ir net
savo buvusių, dabartinių ir būsimų gerų darbų vertę.
Visiškai ir galutinai perduodu Tau teisę
naudoti mane savo nuožiūra ir be išimties visa,
kas man priklauso,
didesnei Dievo garbei laike ir amžinybėje.

Amen.