Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventasis Juozapai, melski už mus!

Garbingasis Dovydo palikuoni, melski už mus!

Patriarchų šviesybe, melski už mus!

Dievo Gimdytojos sužadėtini, melski už mus!

Atpirkėjo globėjau, melski už mus! *

Drovusis Mergelės saugotojau, melski už mus!

Dievo Sūnaus maitintojau, melski už mus!

Stropusis Kristaus gynėjau, melski už mus!

Kristaus tarne, melski už mus! *

Išganymo tarne, melski už mus! *

Šventosios šeimos galva, melski už mus!

Juozapai teisingasis, melski už mus!

Juozapai tyrasis, melski už mus!

Juozapai išmintingasis, melski už mus!

Juozapai tvirtasis, melski už mus!

Juozapai klusnusis, melski už mus!

Juozapai ištikimasis, melski už mus!

Kantrybės paveiksle, melski už mus!

Neturto mylėtojau, melski už mus!

Darbininkų pavyzdy, melski už mus!

Šeimos gyvenimo puošmena, melski už mus!

Nekaltųjų saugotojau, melski už mus!

Šeimų stiprybe, melski už mus!

Pagalbininke sunkumuose, melski už mus! *

Vargdienių paguoda, melski už mus!

Ligonių viltie, melski už mus!

Tremtinių globėjau, melski už mus! *

Kenčiančiųjų globėjau, melski už mus! *

Vargstančiųjų globėjau, melski už mus! *

Mirštančiųjų užtarėjau, melski už mus!

Piktųjų dvasių baime, melski už mus!

Šventosios Bažnyčios globėjau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Paskyrė jį savo namų viešpačiu! Ir visų savo turtų valdytoju!

Melskimės.
Dieve, savo neapsakoma Apvaizda Tu teikeisi išrinkti šventąjį Juozapą savo Švenčiausiajai Gimdytojai sužadėtiniu.
Duok, meldžiame, kad jį gerbdami kaip globėją žemėje, būtume verti jį turėti užtarėju danguje.
Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius.

Amen.