1 Apaštalų tikėjimo išpažinimas

Laikykite rožinio kryželį.

Padarome kryžiaus ženklą: Vardan Dievo: Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Pasakykite savo intenciją (norą)

Paprašykite Dievo, ko jūs ar kiti norite ar koks jūsų maldos tikslas (sveikata, darbas, taika, meilė ir pan. )

Laikydami kryželį sakome „Apaštalų tikėjimo išpažinimą”

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų,
vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią,
šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
Amen.

2 Pirmasis „Tėve Mūsų..”

Pirmasis „Tėve Mūsų..” karoliukas

Pirmasis didesnis (arba atskirtas) karoliukas virš kryželio vadinamas „Tėve Mūsų” karoliuku, jį laikydami melskimės „Tėve Mūsų..” maldą.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen.

3 Trys „Sveika Marija”

Toliau imkime ir laikykime pirmą mažesnįjį karoliuką iš trijų grupelės ir melskime „Sveika Marija”.
Po to pereikime prie kito karoliuko ir dar kartą melskime „Sveika Marija”.
Po to pereikime prie kito karoliuko ir dar kartą melskime „Sveika Marija”.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
Amen.

4 „Garbė Dievui..”

Toliau laikydami jungtį tarp mažesniojo ir didesniojo karoliukų, melskime „Garbė Dievui..”

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.
Amen.

5 Paslaptis ir „Tėve mūsų”

Toliau imkime ir laikykime didįjį „Tėve Mūsų” karoliuką.

Pagal pasirinktą dalį, perskaitykime pirmąją paslaptį ir apmąstykime ją.

Tada melskime „Tėve Mūsų..”

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen.

6 10 karoliukų „Sveika, Marija..”

Imkime pirmąjį iš dešimties karoliukų grupės ir tęsdami paslapties apmąstymą ir pajautimą, melskime 10 kartų „Sveika, Marija”, vis imdami kitą karoliuką.

Palaimintoji Mergelė Marija per asmeninį apreiškimą E.Kindelmann prašo, kad „Sveika Marija“ malda būtų kalbama šitaip:

,,Sveika, Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo Sūnus Jėzus.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus nusidėjėlius,
ir užliek visą žmoniją savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,
dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.”

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi.
Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
Amen.

7 Užbaigiame paslaptį su „Garbė Dievui..”

Toliau laikydami jungtį tarp mažesniojo ir didesniojo karoliukų, melskime „Garbė Dievui..”, pridėkime maldą „O Marija..” ir „O mano Jėzau..”

Įterpti maldą „O mano Jėzau..” po kiekvienos paslapties Mergelė Marija prašė per Fatimos apreiškimą 1917 m. liepos 13.

GARBĖ DIEVUI – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius.
Amen.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas

8 Sekanti paslaptis ir „Tėve mūsų..”

Toliau imkime ir laikykime sekantį didįjį „Tėve Mūsų” karoliuką.

Tęskime kitą paslaptį ir apmąstykime ją.

Tada melskime „Tėve Mūsų..”

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
Amen.

10 Tęskime 5 paslaptis

Toliau laikydamiesi tokios sekos, apmąstome visas 5 paslaptis, per visą Rožinio vainikėlį.

11 Pabaigimas su „Sveika Karaliene..”

Pabaigoje, laikome medalikėlį tarp karoliukų ir užbaigiame „Sveika, Karaliene..” malda.

Padėkojame.

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

Rožinio dalys glaustai

Visos rožinio dalys ir paslaptys glaustai, trumpas planas.

Rožinio malda

„Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą.” Jonas Paulius II

Tegul sužino ir kiti!