Prieš mirtį mažoji Jacinta perdavė savo seserėčiai Liucijai patarimus:

– Netrukus aš eisiu į dangų, o tu liksi žemėje pasakyti žmonėms, kad Viešpats nori įsteigti pasaulyje Nekaltosios Marijos Širdies garbinimą. Jeigu tau tektų apie tai kalbėti – neslėpk. Sakyk visiems, kad Viešpats teikia mums savo malones per Nekaltąją Marijos Širdį. Kreipdamiesi į tą Širdį, žmonės gali išprašyti visų malonių. Jėzaus Širdis nori būti garbinama drauge su Marijos Širdimi.

1925 m. gruodžio 10 d. apsireiškusi Liucijai vienuolyne, Dievo Motina kalbėjo:

– Aš pažadu pagelbėti mirties valandą išganymui reikalingomis malonėmis visiems, kurie pirmaisiais penkių mėnesių iš eilės šeštadieniais atliks išpažintį, priims šv. Komuniją, sukalbės vieną rožinio dalį ir praleis penkiolika minučių apmąstydami rožinio paslaptis. Ir visa tai atliks, kad atsiteistų už man padarytus įžeidimus.

Vėliau seseriai Liucijai Dievo Motina paaiškino, kas yra tie Nekaltosios Marijos Širdies įžeidimai:

 1. jos nekaltojo prasidėjimo neigimas arba piktžodžiavimas;
 2. Motinos Marijos amžinos mergystės neigimas bei atmetimas;
 3. neigimas, kad ji esanti Dievo Motina;
 4. negerbimas jos šventovių, koplytėlių, statulų, paveikslų bei rožinio;
 5. siekimas atitraukti tikinčiuosius, ypač vaikus ir jaunimą, nuo Dievo Motinos Marijos garbinimo.

Kai kuriuose kraštuose daugelis katalikų pirmųjų mėnesio šeštadienių maldas praktikuoja ne tik penkis mėnesius, bet visada, tuo įgydami didelę Nekaltosios Marijos Širdies pagalbą savo ir savo šeimų reikaluose.

Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais galima kalbėti bet kurią rožinio dalį, tačiau pageidautina atsižvelgti į liturginį metų laiką:

 • Advento ir Kalėdų metu (gruodžio ir sausio pirmąjį šeštadienį) geriau tinka kalbėti Džiaugsmingąją dalį;
 • Gavėnios mėnesiais – Skausmingąją dalį;
 • kitais metų šeštadieniais – Šviesos ar Garbingąją dalis.

Pirmųjų mėnesio šeštadienių praktikavimo sąlygos:

 1. Išpažintis ir Komunija;
 2. Sukalbama rožinio dalis;
 3. Nors ketvirtį valandos apmąstyti rožinio slėpinius

Pasiaukojimo Nekaltąjai Švč. Marijos Širdžiai aktas

Fatimos Dievo Motinos apreiškimas