Rožinis (arba rožančius, rožinys) – meditacinė kartotinė malda, skirta apmąstyti Kristaus gyvenimą. Taip pat vadinamas šios maldos kalbėjimui naudojamas karoliukų vėrinys. Tradiciškai vieną rožinio maldą sudaro įžanga ir penki slėpiniai iš pasirenkamos dalies. Nuolatinis kartojimas čia ir padeda įsivaizduoti ir medituoti Jėzaus gyvenimo slėpinius.

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Rožinis

Įžanga

Įžanga skirta pasiruošti ir nusiteikti susitikimui, maldai. Paprastai pradedama Kryžiaus ženklu, malda „Tikiu į Dievą Tėvą…”, „Tėve mūsų…”,  3 „Sveika Marija”, „Garbė Dievui Tėvui”.

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos,
kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

 dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Pasirenkama dalis ir po kiekvienio slėpinio meldžiame „Tėve mūsų…”,  10 kartų „Sveika Marija”, „Garbė Dievui Tėvui”.

Džiaugsmo slėpiniai

Paprastai meldžiamasi pirmadienį ir šeštadienį

Šviesos slėpiniai

Paprastai meldžiamasi ketvirtadienį

Kančios slėpiniai

Paprastai meldžiamasi antradienį ir penktadienį

Garbės slėpiniai

Paprastai meldžiamasi trečiadienį ir sekmadienį

Užbaigimas

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina,
mūsų gyvybe, paguoda ir viltie, sveika!
Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai,
Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje.
Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki
ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po šios tremties parodyk.
O geroji, o malonioji, o mieliausioji Mergele Marija!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.

Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

„Mano Jėzau, dėl Tavo meilės už nusidėjėlių atsivertimą ir atsilyginimą už nuodėmes, padarytas prieš Marijos Nekaltąją Širdį“

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasigailėk mūsų! (3 kartus)
Nekaltoji Marijos Širdie, melski už mus! 
Ir persižegnojama.

Popiežius Jonas Paulius II. Apaštališkasis Laiškas. Rosarium Virginis Mariae

Pop. Jonas Paulius II sakė :
„Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.“
Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas dėl rožinio:

 Apaštališkasis laiškas apie šventąjį rožinį Rosarium Virginis Mariae 

Šventojo rožinio pamaldos. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2003

Nuorodos apie Rožinį