Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia, pasigailėk mūsų!
Supratimo ir išminties Dvasia, pasigailėk mūsų!
Patarimo ir tvirtumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Žinojimo ir mokslo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia, pasigailėk mūsų!
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Kantrybės ir ištvermės Dvasia, pasigailėk mūsų!
Gerumo ir gailestingumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Skaistybės ir santūrumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Ištikimybės ir teisumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia, pasigailėk mūsų!
Bažnyčios saugotoja ir vadove, pasigailėk mūsų!
Žmonių širdžių tyrėja, pasigailėk mūsų!
Dangaus malonių dalytoja, pasigailėk mūsų!
Nuliūdusiųjų ramybe, pasigailėk mūsų!
Amžinoji šviesa, pasigailėk mūsų!
Šventoji ugnie, pasigailėk mūsų!
Gyvybės versme, pasigailėk mūsų!
Dvasios balzame, pasigailėk mūsų!
Angelų džiaugsme, pasigailėk mūsų!
Patriarchų šviesa, pasigailėk mūsų!
Pranašų įkvėpėja, pasigailėk mūsų!
Apaštalų mokytoja, pasigailėk mūsų!
Kankinių tvirtume, pasigailėk mūsų!
Išpažinėjų paguoda, pasigailėk mūsų!
Mergelių nekaltume, pasigailėk mūsų!
Visų šventųjų laime, pasigailėk mūsų!

Būk mums maloningas, gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokio blogio gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokių nuodėmių gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo pikto priešo pagundų gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo klaidų ir melo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo netikėjimo ir prietarų gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo tuščio smalsumo ir tingumo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo neskaisčių polinkių gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo per didelio pasitikėjimo savimi gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo prieštaravimo pažintai tiesai gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies gelbėk mus, Viešpatie!
Teismo dieną gelbėk mus, Viešpatie!

Mes nusidėjėliai, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,  meldžiam Tave, išklausyk mus!
Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Klaidas pašalinti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!
Visiems mums išganymą duoti teikis, meldžiam Tave, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!
Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis.

Amen.

IMPRIMATUR. + Arkivysk. A. J. Bačkis.
Plg. Liturginis maldynas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996. P. 291-293.