Šv. Maksimilijono Kolbės pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktas

Marijai Auka

BE GIMTOSIOS NUODĖMĖS PRADĖTOJI,

dangaus ir žemės Karaliene,
nusidėjėlių Priebėga ir meilingoji mūsų Motina,
kuriai Dievas suteikė malonę
skleisti pasaulyje gailestingumą,

aš, nevertas nusidėjėlis, puolu prie Tavo kojų, nuolankiai maldaudamas,
kad mane priimtum kaip visišką savo nuosavybę.

Patikiu Tau save, visas savo kūno ir sielos galias
ir visą savo gyvenimą, mirtį ir amžinybę –
elkis su manimi, kaip Tau patinka.

Pasinaudok, jei panorėsi, visu manimi tam,
kad įvyktų tai, kas apie Tave pasakyta:
Ji sutrins tavo galvą , ir
visas erezijas visame pasaulyje sunaikino,
kad Tavo nekaltose meilingose rankose
tapčiau naudingu įrankiu

Tavo garbei diegti ir kuo plačiau skleistis
paklydusių ir abejingų žmonių sielose
ir taip pasitarnaučiau kuo didesniam
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies palaimintos Karalystės augimui.

Nes, kur Tu įžengi, ten išprašai atsivertimo ir šventumo malonę,
per Tavo rankas mus pasiekia visos malonės
iš Švenčiausiosios Jėzaus Širdies.

Leisk man garbinti Tave, Švenčiausioji Mergele.
Ir suteik man stiprybės nugalėti Tavo priešus.

BE GIMTOSIOS NUODĖMĖS PRADĖTOJI MARIJA,
melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos,
ir už tuos, kurie nesišaukia Tavo pagalbos,
o ypač už šventosios Bažnyčios priešus
ir Tau pavestuosius.

SKAISČIOJI DIEVO MOTINA,
tyrųjų priegloba tyra,
aukštybių džiaugsmas ir dangaus
tu vartai, ir viltis žmogaus.

Tu tarp erškėčių lelija,
tu balandėlė nekalta,
liauna šakelė, želianti
žaizdotų mūsų gydyti.

Tu bokštas neįveikiamas,
žvaigždė virš jūros klystkelių,
apsaugok, gink mus nuo klastų
iš jų sava šviesa vaduok.