Viešpatie Jėzau,

kuris panorai trisdešimt metų gyventi

šventojoje Nazareto šeimoje

ir įsteigti santuokos sakramentą,

kad krikščioniškos šeimos būtų sustiprintos

ir suvienytos tavo Meile,

meldžiame tave palaiminti ir pašventinti mūsų šeimą.

Pasilik joje savo šviesa ir malone.

Palaimink mūsų darbus ir apsaugok mus nuo ligų

bei visokio blogio,

suteik mums drąsos išbandymų dienose

ir ištvermės kasdien kartu nešioti

visus sunkumus, kurie užklups.

Lydėk mus visada dieviškąja savo pagalba,

kad galėtumėme ištikimai kartu atlikti

savo misiją žemėje

ir visi su amžinu džiaugsmu susitiktume

tavo Dangaus karalystėje.

Amen.

Popiežiaus Pranciškaus malda

Jėzau, Marija ir Juozapai,

jumyse kontempliuojame tikrosios meilės spindesį

ir į Jus pasitikėdami kreipiamės.

Šventoji Nazareto šeima, padaryk,

kad ir mūsų šeimos būtų bendrystės ir maldos vietos,

Evangelijos mokyklos, mažos namų Bažnyčios.

Šventoji Nazareto šeima, šeimose niekada nebūna smurto,

svetimumo ir nesantaikos;

kas buvo sužeistas ar papiktintas,

greitai tesulaukia paguodos ir tepagyja.

Jėzau, Marija ir Juozapai, išgirskite,

išklausykite mūsų maldavimą.

Amen.

Šv. Jono Pauliaus II malda už šeimas

Dieve, kuris esi Tėvas danguje ir žemėje,

Tėve, kuris esi meilė ir gyvenimas, padaryk,

kad kiekviena šeima žemėje per Tavo Sūnų Jėzų Kristų,

gimusį iš Mergelės Marijos ir per Šventąją Dvasią,

vis naujoms kartoms taptų gyvenimo ir meilės tęsėja.

Padaryk taip, kad Tavo malonė gėrin kreiptų jaunavedžių,

jų šeimų, viso pasaulio šeimų mintis ir darbus.

Padaryk taip, kad jaunoji karta šeimose rastų tvirtą atramą

bei palaikymą, ugdant žmogiškumą tiesoje ir meilėje.

Padaryk taip, kad meilės, sutvirtintos Santuokos sakramento malone,

nenugalėtų jokios silpnybės ir krizės,

kurios ne kartą pasitaiko šeimos kelyje.

Padaryk taip – prašome tame tarpininkauti Šventajai Nazareto Šeimai, –

kad Bažnyčia visų pasaulio tautų tarpe sėkmingai skleistų Gerąją Naujieną šeimose ir per šeimas.

Prašome Tave, kuris esi Gyvenimas, Tiesa ir Meilė

Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje.

Amen.

maldos Šv. Šeimai

Malda Šventajai Šeimai (Amoris laetitia)

Malda Šventajai Šeimai (pagal Amoris laetitia)

Jėzau, Marija ir Juozapai,
jumyse kontempliuojame tikros meilės spindesį,
į jus su pasitikėjimu kreipiamės.

Šventoji Nazareto Šeima,
padaryk ir mūsų šeimas
bendrystės vietomis ir aukštutiniais maldos kambariais,
tikromis Evangelijos mokyklomis
ir mažomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima,
tenelieka niekada mūsų šeimose
prievartos, užsisklendimo ar susiskaldymų;
įskaudintieji ar papiktintieji
tuoj pat tepatiria paguodą ir tebūna išgydyti.

Šventoji Nazareto Šeima,
padėk visiems suvokti,
kad šeima yra šventa, nepažeistina
ir labai graži Dievo sumanyme.

Jėzau, Marija ir Juozapai,
išgirskite, išklausykite mūsų maldavimą.
Amen!