Džiaugsmo slėpiniai

Paprastai meldžiamasi pirmadienį ir šeštadienį

TIKIU Į DIEVĄ TĖVĄ visagalį,
dangaus ir žemės Sutvėrėją;

ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį,
(nusilenkiame)
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios,
gimė iš Mergelės Marijos,
(atsitiesiame)
kentėjo prie Poncijaus Piloto,
buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas;
nužengė į pragarus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių;
įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje,
iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.

Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją visuotinę Bažnyčią,
šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą,
kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Pirmasis slėpinys. Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą.

26 Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas,
27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija.
28 Atėjęs pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!“
29 Išgirdusi šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks sveikinimas.
30 O angelas jai tarė: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą;
33 jis viešpataus Jokūbo namuose per amžius, ir jo viešpatavimui nebus galo“.
34 Marija paklausė angelą: „Kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro?“
35 Angelas jai atsakė:
„Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs,
ir Aukščiausiojo galybė pridengs tave savo šešėliu;
todėl ir tavo kūdikis bus šventas
ir vadinamas Dievo Sūnumi.
36 Antai tavoji giminaitė Elzbieta pradėjo sūnų senatvėje,
ir šis mėnuo yra šeštas tai, kuri buvo laikoma nevaisinga,
37 nes Dievui nėra negalimų dalykų“.
38 Tada Marija atsakė: „Štai aš Viešpaties tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“.
Ir angelas pasitraukė.

Lk 1

Arkangelas Gabrielius praneša Marijai, kad ji išrinkta Dievo Sūnaus Motina.
Marija nuolankiai sutinka, ir Dievo Sūnus tampa žmogus, mūsų brolis.
Tapusi Kristaus Motina, Tu, Marija, esi ir mūsų dvasios Motina.
Dėlto mes visuomet pasitikime Tavo meile ir, Tavo vedami, eisime prie Jėzaus.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

„O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas“

Antrasis slėpinys. Marija lanko šventąją Elzbietą.

39 Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą.
40 Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą.
41 Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina Šventosios Dvasios.
42 Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!
43 Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!
44 Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano įsčiose.
45 Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta“.
46 O Marija prabilo:
47 „Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,
48 nes jis pažvelgė į nuolankią savo tarnaitę. Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,
49 nes didžių dalykų padarė man Viešpats, ir šventas yra jo vardas!
50 Jis maloningas iš kartos į kartą tiems, kurie jo klauso.
51 Jis parodo savo rankos galybę ir išsklaido išdidžios širdies žmones.
52 Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius.
53 Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, turtuolius tuščiomis paleidžia.
54 Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą,
55 kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – Abraomui ir jo palikuonims per amžius“.
56 Marija prabuvo pas Elzbietą apie tris mėnesius, o paskui sugrįžo į savo namus.

Luko 1

Marija lanko šventąją Elzbietą, šventojo Jono Krikštytojo motiną, ir jai pagelbsti.
Nuliūdusiųjų Paguoda, mes norime užjausti kenčiančius, našlaičius ir ligonius, ryžtamės sekti Tavaisiais artimo meilės darbais.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos!

„O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas“

Trečiasis slėpinys. Gimsta pasaulio Atpirkėjas.

4 Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą,
vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės.
5 Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia.
6 Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų,
7 suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.
8 Toje apylinkėje nakvojo laukuose piemenys ir, pakaitomis budėdami, sergėjo savo bandą.
9 Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa. Jie labai išsigando,
10 bet angelas jiems tarė: „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai.
11 Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.
12 Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.
13 Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama:
14 „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“
15 Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems:
„Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė“.
16 Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose.
17 Išvydę jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį.
18 O visi žmonės, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimu.
19 Marija dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje.

Luko 2

Jėzus gimsta tvarte. Motina su džiaugsmu jį suvysto, sūpuoja ir globoja, kaip kiekviena motina savo kūdikį ir garbina kaip Amžinojo Tėvo Sūnų.
Kristaus Motina, mes norime dažnai lankyti Jėzų mūsų altoriuose ir jį priimti į savo širdis su tokia pagarba ir meile, kaip tu Jį gimstantį pasitikai.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

dabar ir mūsų mirties valandą.