Maldos prie Advento vainiko

Adventas – kam jis

Adventas – vidinio džiaugsmo ir susikaupimo metas. Tai ne pasyvaus lūkuriavimo laikas, bet nepaliaujamo budėjimo ir veiklios meilės laikas.
Bažnyčia šiuo laikotarpiu yra kviečiama:

  • Raskime laiko dažniau sustoti Dievo akivaizdoje.
  • Atsisakykime ko nors (betikslio televizijos žiūrėjimo ar naršymo internete), kad laiko tam užtektų.
  • Studijuokime Dievo Žodį ir apmąstykime Įsikūnijimo – Dievo tapimo žmogumi – slėpinį.
  • Permąstykime savo gyvenimą.
  • Susigrąžinkime viltį, kad Dievas atnaujins pasaulį – Jis mūsų niekada neapleidžia, ir ateis tokia diena, kai nušluostys kiekvieną mūsų ašarą.
  • Atsisakykime ko nors, kad naujai patirtume, jog esame apdovanoti.
  • Tuo, ką turime, dosniai pasidalykime su stokojančiuoju.

Advento vainikas

Advento vainikas pirmą kartą buvo uždegtas XIX a. Hamburgo uosta­miestyje. Mieste buvo daug našlaičių vaikų, kurie neturėjo namų, elgetavo ir mie­gojo gatvėse. Jaunas evangelikų bažnyčios pastorius Johannas Heinrichas Wichernas pradėjo iš gatvės rinkti vaikus, suteikė jiems pastogę ir maisto. Jis rūpinosi, kad vaikai įgytų profesiją: vieni tapo batsiuviais, kiti – dailininkais, sodinin­kais, siuvėjais…

Jie nustojo elgetauti ir išmoko užsidirbti pragyvenimui. Per 1838 metų Adventą pastorius, norėdamas, kad jo svečiai sakraliau išgyventų šį laikotarpį, sugalvojo, kad nuo gruodžio pirmos dienos kiekvienas berniukas galėtų uždegti po spalvotą žvakutę. Kadangi kasdien būdavo uždega­ma po vieną žvakę, tai buvo pavadinta „Žvakių šventė”. Vienas pastoriaus draugas padarė medinį ratą, ant kurio sudė­jo žvakes. Taip atsirado didelis šviesos vainikas.

Berniukams tai labai patiko, todėl nuo 1851 metų jie patys pradėjo vaini­ką puošti eglės šakomis – gyvybės simboliu. Daugeliui žmonių Advento vainikas taip pat patiko. Tad Šviesos vainiko idėja paplito šeimose. Tačiau iškilo viena problema: kas gi namuose galėjo patalpinti vainiką su dvidešimt keturiomis žvakėmis? Aštuonioliktojo šimtmečio pabaigoje jau liko tik keturios žvakės, atitinkančios keturis Advento sekmadienius: trys violetinės ir viena rožinė.

Viena po kitos uždegant žvakes artėjama prie Jėzaus gimimo. Vainiko žvakės namuose įžiebiamos šeštadienio vakare, kai prasideda liturginis sekmadienio laikas. Susirenka visa šeima, prieš uždegant žvakę kalbama malda. Kiekvieną savaitę uždegti žvakę gali vis kitas šeimos narys.

Pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake,
Antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo žvake,
Trečioji – Piemenų arba džiaugsmo žvake,
Ketvirtoji – Angelų arba meilės žvake.

Daugiau apie vainiką:
http://www.moteris.lt/manonamai/ar-zinote-ka-simbolizuoja-advento-vainikas.d?id=73000242

Maldos prie vainiko

Malda prieš uždegant žvakę:

Šis vainikas su keturiomis žvakėmis – tai Advento simbolis.
Evangelijos įkvėpta, Bažnyčia su degančiais žiburiais budi ir laukia Viešpaties atėjimo.
Melskime Dangaus Tėvą, kad Jis palaimintų mūsų pastangas parengti savo širdis Jo Sūnaus atėjimui.

1 Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 2, 1-5. Rom 13, 11-14. Mt 24, 37-44.

Malda

Ateinantis gyventi tarp mūsų Dieve,
prašome Tavo malonės nusimesti tamsos darbus,
apsiginkluoti šviesos ginklais.
Tegu Ramybės Kunigaikščio atėjimas karo ir naikinimo
ginklus paverčia taikos ir klestėjimo įrankiais.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

2 Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 11, 1-10. Rom 15, 4-9. M t 3, 1-12.

Malda

Ištvermės ir paguodos Dieve,
padėk ištiesinti mūsų takus, mūsų tikėjimas tebūna atviras Tavo Šventajai Dvasiai,
kad neteistume kitų pagal išorę ir tarpusavyje būtume vienos minties.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

3 Advento sekmadienis

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 35, 1-6. 10. Jok 5, 7-10. Mt 11, 2-11.

Malda

Žmogų gelbstintis Dieve,
meldžiame Tavo malonės – sustiprink musų širdis.
Siųsk mus darbuotis dėl Tavo Karalystės derliaus: guosti nusiminusius,
drąsinti nusilpusius, pagelbėti alkstantiems, melstis už kenčiančius.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.

4 Advento sekmadienis

Mark Missman „Holy Night”.

Dievo Žodžio skaitiniai:
Iz 7, 10-14. Rom 1, 1-7. Mt 1, 18-24.

Malda

Dieve su mumis, leisk mums tikėjimo klusnumu atsiliepti
į Tavuosius užmojus ir paraginimus.
Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai ir šventajam Juozapui,
teauga mūsų pasitikėjimas Tavo Valia.

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.