Šventojo Judo Tado litanija

Šv. Judas Tadas

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji mergelių Mergele, melski už mus!
Visų šventųjų Karaliene, melski už mus!
Šventasis Judai Tadai, melski už mus!
Jėzaus, Marijos ir Juozapo giminaiti, melski už mus!
Garbingasis apaštale, melski už mus!
Tvirtasis apaštale, melski už mus!
Šlovingasis apaštale, melski už mus!
Tikrasis Jėzaus sekėjau, melski už mus!
Švento neturto mylėtojau, melski už mus!
Nuolankumo paveiksle, melski už mus!
Nusižeminimo pavyzdy, melski už mus!
Kantrumo paveiksle, melski už mus!
Dieviškosios meilės liepsna, melski už mus!
Šventumo žvaigžde, melski už mus!
Dievo malonių inde, melski už mus!
Tikėjimo liudytojau, melski už mus!
Didysis stebukladari, melski už mus!
Pragaro baime, melski už mus!
Bažnyčios šule, melski už mus!
Nuliūdusiųjų guodėjau, melski už mus!
Nusidėjėlių priebėga, melski už mus!
Kenčiančiųjų prieglauda, melski už mus!
Vargstančiųjų gelbėtojau, melski už mus!
Galingasis užtarėjau, melski už mus!
Ypatingasis globėjau beviltiškoje padėtyje, melski už mus!
Malonusis visų tave gerbiančiųjų
padėjėjau ir sarge, melski už mus!

Jėzau Kristau, dėl šv. Judo Tado nuopelnų Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dėl jo nusižeminimo ir kantrybės Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dėl jo pamokslų ir mokymo Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dėl jo stebuklų Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dėl jo garbingos kankinio mirties Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės. 

Visagali gailestingasis Dieve ir Atpirkėjau,
nuolankiai meldžiame Tavo Didybę,
kad mes, nuoširdžiai gerbdami Tavo išrinktąjį apaštalą ir giminaitį
šv. Judą Tadą, per jo nuopelnus ir galingą užtarimą
gautume Tavo dieviškos palaimos malonę.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.