Atsilyginimo malda

Kalbama per Švč. Jėzaus Širdies šventę ir pirmaisiais mėnesių penktadieniais

Gerasis JĖZAU!
Už Tavo begalinę meilę žmonės labai dažnai Tau atsimoka didžiausiu abejingumu, užmiršimu ir net panieka.
Todėl mes, suklaupę prieš Tavo altorių (paveikslą), norime ypatingu Tavęs garbinimu atsilyginti Tau
už tą nelemtą atšalimą ir įžeidimus, kurių tiek daug patiria meilingoji Tavo Širdis.

Atsimindami, kad ir mes patys kartais esame panašiai pasielgę,
labai gailimės ir susigraudinę prašome, kad pirmiausia būtum mums gailestingas.
Mes trokštame ir esame pasiryžę atsilyginti tiek už savo nusižengimus, tiek ir už kitų, kurie toli nuklydę nuo išganymo kelio,
arba visiškai nenori Tavęs pripažinti savo ganytoju ir vadu,
arba užmiršę krikšto pažadus, nebeklauso maloniųjų Tavo įsakymų.
Už visas tas smerktinas nedorybes, mes norime atsilyginti ir kiekvieną jų atitaisyti.

Kad atsiteistume už visus Dievo garbės įžeidimus ir žmonių papiktinimus,
mes tau skiriame tą pačią atlyginimo auką, kurią Tu Dievui Tėvui paaukojai prikaltas prie kryžiaus,
o dabar kasdien atnaujini ant mūsų altorių šventosiose Mišiose;
prie jos jungiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos, visų šventųjų ir visų dorų tikinčiųjų permaldavimus.

Už savo praeities ir už kitų nuodėmes, už Tavo didžios meilės nepaisymą,
Tavo malonės remiami, nuoširdžiai ryžtamės, kiek tik pajėgsime, atlyginti tvirtu tikėjimu, tyru gyvenimu,
tiksliu Evangelijos įsakymų, ypač meilės įsakymo, vykdymu.
Be to, visomis jėgomis stengsimės neleisti, kad Tave kas vėl įžeidinėtų, ir rūpinsimės, kad kuo daugiau žmonių Tave išpažintų.

Meldžiame Tave, maloningasis Jėzau, užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai,
žmonijos kalčių Atitaisytojai ir mūsų Tarpininkei,
priimk šį laisvos valios atsilyginimo norą ir didžiąja ištvermės malone padėk mums,
kad ligi pat mirties būtume Tau ištikimi ir pagaliau visi nueitume į Tėvynę,
kur Tu su Dievu Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per amžius.

Amen.

Kunigo Martyno Povylaičio mokymas apie atsilyginimo maldą.

http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/172561-2020-06-17-09-00-katecheze.html