Mano Dieve, aš tikiu, aš garbinu, aš viliuosi, aš myliu Tave.
Meldžiu Tave pasigailėti tų, kurie netiki, nesimeldžia,
neturi vilties ir nemyli Tavęs.

Švenčiausioji Trejybe: Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia,
aš garbinu Tave iš širdies gilumos ir aukoju Tau brangiausiąjį Kūną, Kraują, Sielą ir Dievybę
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus,
kuris yra visados visuose pasaulio tabernakuliuose,
kaip atlyginimą už išniekinimus, pasityčiojimus ir abejingumus, kuriais Jis įžeidžiamas.
Begaliniais Jo Švenčiausiosios Širdies nuopelnais
ir Marijos Nekalčiausiosios Širdies užtarimu
meldžiu atsivertimo vargšams nusidėjėliams.