Šventojo Ignaco Lojolos litanija

Šventasis Ignacas Lojola

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Šv. Ignacai, Jėzaus Draugijos įsteigėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, uolusis Dievo Sūnaus sekėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, nuostabusis Švenčiausiosios Mergelės garbintojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, klaidingų mokslų naikintojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, kariaujančios Bažnyčios galinga pagalba, melski už mus!

Šv. Ignacai, uolusis dažnos Komunijos platintojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, tikrojo tikėjimo gynėjų vade, melski už mus!

Šv. Ignacai, jaunimo globėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, Jėzaus Vardui garbinti išrinktasis įranki, melski už mus!

Šv. Ignacai, stropusis katalikų tikėjimo gynėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, rūpestingasis kovotojau su ydomis, melski už mus!

Šv. Ignacai, uolusis tikrojo tikėjimo platintojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, dėl didesnės Dievo garbės kovotojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, veikliojo Jėzaus gyvenimo uolusis sekėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, krikščionybės švytury, melski už mus!

Šv. Ignacai, išmintingasis ir protingasis sielų vadove, melski už mus!

Šv. Ignacai, dvasinio gyvenimo šviesusis mokytojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, dvasinių pratybų autoriau, melski už mus!

Šv. Ignacai, savo minčių ir darbų griežtas prižiūrėtojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, tikrojo pamaldumo paveiksle, melski už mus!

Šv. Ignacai, nuolankumo stebukle, melski už mus!

Šv. Ignacai, ligonių gydytojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, mirusiųjų prikėlėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, didis stebuklų darytojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, sielų išganymo stropusis rėmėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, nelaimingųjų priebėga, melski už mus!

Šv. Ignacai, nuliūdusiųjų paguoda, melski už mus!

Šv. Ignacai, Dievo meile deganti auka, melski už mus!

Šv. Ignacai, klusnumo pavyzdy, melski už mus!

Šv. Ignacai, skaistybės mylėtojau ir gynėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, didis Kristaus neturto sekėjau, melski už mus!

Šv. Ignacai, piktųjų dvasių nugalėtojau, melski už mus!

Šv. Ignacai, dorybių pavyzdy, melski už mus!

Šv. Ignacai, dvasios įžvalga gausiai Dievo apdovanotas, melski už mus!

Šv. Ignacai, dangaus Tėvo sujungtas su kryžių nešančiu Išganytoju, melski už mus!

Šv. Ignacai, kuris žvelgei į pačias Švenčiausios Trejybės slėpinio gelmes, melski už mus!

Šv. Ignacai, kuris šventuosius angelus pamaldžiai garbinai, melski už mus!

Šv. Ignacai, kuris kaip tikras apaštalas sielų išganymui dirbai, melski už mus!

Šv. Ignacai, kuris pranašiškos malonės ir dvasios buvai pripildytas, melski už mus!

Šv. Ignacai, mūsų galingas užtarėjau prie Dievo sosto, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskis už mus, šv. Ignacai, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.

Dieve, Tu savo Bažnyčioje pašaukei šventąjį Ignacą dar labiau išgarsinti Tavo vardą pasaulyje;
leisk mums sekti jo pavyzdžiu ir,
jam užtariant, taip kovoti žemėje, kad kartu su juo laimėtume pergalės vainiką danguje.

Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.