O Švenčiausioji Jėzaus Širdie

O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, bet kokios malonės šaltini,
Aš garbinu tave, Aš myliu tave,
ir su stipriu gailesčiu dėl savo nuodėmių,
Aš aukoju Tau šią savo vargšę širdelę.

Padaryk mane nuolankiu, kantriu,
tyru ir visiškai paklūstančiu Tavo valiai.

Suteiki malonę, Gerasis Jėzau, kad aš gyvenčiau Tavyje ir dėl Tavęs.
Saugoki mane pavojaus metą.
Nuraminki mane varguose mano.
Duoki man kūniškos sveikatos, pagalbą mano laikinuose reikaluose,
Laiminki tai ką aš darau, ir šventosios mirties malonę.

Amen.