Šv. Bernardo malda

Atsimink, maloningoji Mergele Marija,

jog amžiais nėra girdėta,

kad apleistum bent vieną, kas bėga prei tavęs,

šaunkiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.

Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame

prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina!

Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu

puolame prie tavo kojų.

Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina,

nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai

išgirsk ir išklausyk.

Šv. Jono Pauliaus II malda

O MARIJA, Gailestingumo Motina,
budėk prie visų, kad Kristaus kryžius neliktų be galios,
kad žmogus nepamestų gėrio kelio,
neprarastų nuodėmės supratimo,
mokėtų vis labiau viltis Dievu,
kuris „apstus gailestingumo” (Ef 2, 4),
laisva valia darytų gerus darbus,
kuriuos Dievas iš anksto paskyrė atlikti (plg. Ef 2, 10),
ir visą laiką gyventų „Jo didybės šlovei” (Ef 2, 12).
Amen

MARIJA, JĖZAUS IR VISŲ MOTINA,
Tu mums dovanojai savo Sūnų.
Tu Jį nešei žmonėms –
Su meile tarnaudama Elzbietai,
Onai ir Simeonui, laukiantiems Išgelbėtojo.
Šventosios Dvasios belaukiant,
Tu vienijaisi maldoje su savo Sūnaus apaštalais.
Jo Dvasia juos išsklaidė po visą pasaulį
skelbti išgelbėjimą visiems žmonėms.
Padėk ir man šiandien nešti Jo meilę.
Padėk prašyti Šventosios Dvasios,
kad duotų man jėgų dalyvauti kuriant Tavo Sūnaus karalystę,
teisingumo, meilės ir taikos karalystę.
Padėk, kad visi žmonės pažintų Tavo Sūnų –
Išgelbėtoją, Kelią, Tiesą ir Gyvenimą.
Amen

Šv. Monikos malda už vaikus

„Šv. Augustinas ir jo motina, Šv. Monika” Ary Scheffer (1846)

Viešpatie Dieve,
pavedame Tau savo mylimus vaikus,
patikime juos Tavo tėviškai
apsaugai ir Tavo niekada
nesibaigiančiai globai.
Duok, kad jie nuolat augtų Tavo
šventoje baimėje, kad gyventų dorai
ir krikščioniškai ir tuo pradžiugintų ne tik mus,
davusius jiems gyvybę,
bet ir Tave, jų KŪRĖJĄ.
Tu gyveni ir viešpatauji
per amžių amžius.
Amen

Šv. Pranciškaus taikos malda

Viešpatie, padaryk mane
savosios ramybės pasiuntiniu
ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta;
santaiką, kur vyrauja barniai;
vienybę, kur yra skilimas;
tikėjimą, kur kankina abejonės;
tiesą, kur viešpatauja klaida;
viltį, kur braunasi nusiminimas;
džiaugsmą, kur slegia liūdesys;
šviesą, kur užgulusios tamsybės.
Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau
kitus paguosti, o ne pats būti guodžiamas;
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas;
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas,
nes kas duoda – gauna,
kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.
Amen