Kristaus kančia

Pagal palaimintosios Onos Kotrynos Emmerich regėjimus ir apreiškimus

KRISTAUS KANČIA

 Pagal Dievo tarnaitės Onos Kotrynos Emmerich regėjimus surašyta Klemenso Brentano

 

Iš penktojo leidimo išvertė J. Talmantas
Chicago 1959

NIHIL OBSTAT

Franciscus Garšva, MIC.
Albinius Spurgis, MIC.

IMPRIMI POTEST

Joannes J. Jančius, MIC.
Superior Provincialis

IMPRIMATUR

Albertus G. Meyer, S.T.D., S.S.L.
Archiepiscopus Chicagensis.

1959 m. sausio 29 d. Šv. Pranciškaus Salezo Šventėje.

Išleido

LIETUVIŲ KATALIKŲ SPAUDOS DRAUGIJA

Palaimintoji Ona Kotryna Emmerich

Ši knyga priskirtina privačių apreiškimų kategorijai. Bažnyčia bendru daugelio vyskupų sutarimu pripažįsta, kad joje nėra nieko priešingo tikėjimui ir dorai, todėl galima ją skaityti ir gauti dvasinės naudos. Kaip ir daugelio privačių apreiškimų atveju, Bažnyčia nieko nesako apie knygos turinį ir aprašytų dalykų tikrumą: nei patvirtina, nei paneigia, palikdama privačiam skaitytojo tikėjimui ar netikėjimui.
kun. Vytautas B.