Septynių Marijos skausmų vainikėlis

Septynių Skausmų

7 Marijos skausmų vainikėlis veda mus per Kristaus ir Marijos gyvenimo kančias.

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Pradžia

Mano Dieve, aukoju Tau šį vainikėlį (Rožinį) dėl Tavo šlovės, kad galėčiau pagerbti tavo Šventąją Motiną, Švenčiausiąją Mergelę, kad galėčiau prisiminti ir apmąstyti jos kančias. Nuolankiai prašau tavęs, suteiki man tikrą atgailą už visas mano nuodėmes. Suteik man išminties ir nuolankumo, kad galėčiau priimti visas Tavo malones.

O mano Dieve, aš nuoširdžiai atsiprašau, kad įžeidžiau Tave, ir nekenčiu visų savo nuodėmių, nes bijau Dangaus praradimo ir pragaro skausmų; bet labiausiai dėl to, kad jie įžeidžia Tave, mano Dieve, Tu, kuris esi geras ir nusipelnęs visos mano meilės. Tvirtai pasiryžtu, su Tavo malonės pagalba, išpažinti savo nuodėmes, atgailauti ir pakeisti savo gyvenimą.

Amen.

3 k. Sveika, Marija

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

1. Pirmasis kančios kalavijas: Simeono pranašystė

34 Simeonas palaimino juos ir tarė Marijai, Jo motinai: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, –
35 ir tavo pačios sielą pervers kalavijas, – kad būtų atskleistos daugelio širdžių mintys“.

Luko 2

Mylimoji Motina Marija, kurios Širdis dėl mūsų nepakeliamai kentėjo,
išmokyk mus kentėti su meile kartu su tavimi bei priimti visas kančias,
kurias Dievas laiko būtinas pasiųsti mūsų kelyje.
Leiski mums kentėti ir tegul mūsų kančia yra žinoma tik Dievui,
kaip Tavo ir Jėzaus. Neleisk mums parodyti savo kančios pasauliui,
tada ji bus svarbesnė ir bus panaudota išpirkti pasaulio nuodėmes.
Tu, Motina, kuri kentėjai kartu su pasaulio Gelbėtoju,
mes siūlome tau savo ir pasaulio kančias, nes esame tavo vaikai.
Prisijunki jas prie savo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus sielvarto,
tada pasiūlyki jas Dievui Tėvui. Tu esi Motina, didesnė už visas.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl Tavo liūdnumo, kuris užgulė Tavo jautrią Širdį,
išgirdus senojo Simeono pranašystę.
Mylimoji Motina, dėl šio gilaus nusiminimo išmelsk man nuolankumo dorybę
ir Dievo baimės dovaną.

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


2. Antrasis kančios kalavijas: pabėgimas į Egiptą

13 .. štai pasirodė Juozapui sapne Viešpaties angelas ir tarė: „Kelkis, imk kūdikį, Jo motiną ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas Jį nužudyti“.
14 Atsikėlęs Juozapas paėmė kūdikį ir Jo motiną ir pasitraukė į Egiptą.

Mato 2

Mylima Motina, tiek daug kentėjusi, suteiki ir mums savo drąsią širdį.
Melskit už mus, kad turėtume jėgų, kad galėtume būti drąsūs kaip Tu ir su meile priimti Dievo mums siunčiamą kančią.
Padėki mums taip pat priimti visas kančias,
kurias sukeliame patys sau, ir kančias, kurias mums sukelia kiti.
Dangiškoji Motina, tu, vienybėje su Jėzumi, išgryninki mūsų kentėjimus,
kad galėtume šlovinti Dievą ir išgelbėti savo sielas.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave
dėl tos baimės ir nerimo, kurį Tavo jautri Širdis turėjo iškęsti
bėgant į Egiptą ir gyvenant ten.
Meilioji Motina, dėl šių Tavo rūpesčių išmelsk man dosnumo neturtingiesiems dorybę
ir pamaldumo dovaną.

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


3. Trečiasis kančios kalavijas: Jėzaus paieška Jeruzalėje

43 Pasibaigus šventės dienoms ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet Juozapas ir Jo motina to nepastebėjo.
44 Manydami Jį esant keleivių būryje, jie, nuėję dienos kelią, pradėjo ieškoti Jo tarp giminių ir pažįstamų.
45 Nesuradę grįžo Jo beieškodami į Jeruzalę.

Luko 2

Mylima Motina, išmokyk mus priimti visas savo kančias
dėl mūsų nuodėmių ir išpirkti viso pasaulio nuodėmes.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl to išgąsčio,
kurio buvo pilna Tavo rūpestingoji Širdis,
kai Tu pametei savo mylimąjį Sūnų.
Brangioji Motina, dėl šio didelio nerimo ir susirūpinimo išmelsk man tyrumo dorybę
ir žinojimo dovaną.

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


4. Ketvirtasis kančios kalavijas: Marija sutinka Jėzų nešantį kryžių

27 Jį lydėjo didelė minia ir daug moterų, kurios raudojo ir aimanavo dėl Jo.
28 Atsigręžęs į jas, Jėzus tarė: „Jeruzalės dukros! Verkite ne dėl manęs, bet dėl savęs ir savo vaikų!
29 Nes štai ateina dienos, kai sakys: ‘Palaimintos nevaisingosios! Palaimintos įsčios, kurios negimdė, ir krūtys, kurios nežindė!’
30 Tada sakys kalnams: ‘Griūkite ant mūsų!’ ir kalvoms: ‘Pridenkite mus!’
31 Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kas gi laukia sauso?

Luko 23

Mylima Motina, tokio sielvarto ištikta, padėk mums drąsiai ir su meile nešti savo kančias,
kad galėtume palengvinti Tavo ir Jėzaus Nuliūdusias Širdis.
Taip darydami šlovinsime Dievą, kuris atidavė Tave ir Jėzų žmonijai.
Kaip ir Tu kentėjai, išmokyk mus kentėti tyliai ir kantriai.
Suteik mums malonę visame kame mylėti Dievą.
O Sopulingoji Motina, labiausiai kenčianti iš visų motinų,
pasigailėk viso pasaulio nusidėjėlių.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl to sielvarto,
kuris pervėrė Tavo Širdį, kai sutikai Jėzų kryžiaus kelyje.
Mieloji Motina, dėl šio išgąsčio išprašyk man kantrumo dorybę
ir stiprybės dovaną.

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


5. Penktasis kančios kalavijas: Marija stovi prie Kryžiaus papėdės

25 Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo Jo motina, Jo motinos sesuo, Marija—Kleopo žmona, ir Marija Magdalietė.
26 Pamatęs stovinčius savo motiną ir mokinį, kurį mylėjo, Jėzus tarė motinai: „Moterie, štai tavo sūnus!“
27 Paskui tarė mokiniui: „Štai tavo motina!“ Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save.

Jono 19

Mylima Motina, Kankinių Karaliene, duok mums drąsos,
kurią turėjai visose savo kančiose,
kad galėtume suvienyti savo kančias su tavo kančiomis ir padovanoti Dievui šlovę.
Padėk mums laikytis visų Jo ir Bažnyčios įsakymų,
kad mūsų Viešpaties auka nenueitų veltui ir visi pasaulio nusidėjėliai būtų išgelbėti.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos kankinystės,
kurią patyrė Tavo kilnioji Širdis, kai turėjai stebėti Jėzaus agoniją.
Geroji Motina, dėl šio kartaus ir siaubingo skausmo išmelsk man
saikingumo dorybę ir patarimo dovaną.

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


6. Šeštasis kančios kalavijas: Jėzus nukeliamas nuo Kryžiaus

32 Tad atėjo kareiviai ir sulaužė blauzdas vienam ir antram, kurie buvo su Juo nukryžiuoti.
33 Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad Jis jau miręs, jie nebelaužė Jam blauzdų,
34 tik vienas kareivis ietimi perdūrė Jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens.
35 Tai matęs paliudijo, ir jo liudijimas teisingas; jis žino sakąs tiesą, kad jūs tikėtumėte.
36 Taip įvyko, kad išsipildytų Raštas: „Nė vienas Jo kaulas nebus sulaužytas“.
37 Ir vėl kitoje vietoje Raštas sako: „Jie žiūrės į Tą, kurį perdūrė“.
38 Po to Juozapas iš Arimatėjos, kuris buvo Jėzaus mokinys, tik slaptas dėl žydų baimės, paprašė Pilotą leisti nuimti Jėzaus kūną. Pilotas leido. Jis atėjo ir nuėmė Jėzaus kūną.

Jono 19

Dėkojame tau, mylima Motina, už tavo drąsą stovint po savo mirštančiu Vaiku,
kad paguostum Jį ant kryžiaus.
Kai mūsų Gelbėtojas iškvėpė paskutinį atodūsį, tu tapai nuostabia Motina mums visiems;
Tu tapai Švenčiausiąja pasaulio Motina.
Žinome, kad myli mus labiau nei mūsų žemiškieji tėvai.
Maloniai prašome būti mūsų užtarėja prieš Gailestingumo ir Malonės Sostą,
kad mes tikrai galėtume tapti tavo vaikais.
Dėkojame tau už Jėzų, mūsų Gelbėtoją ir Atpirkėją, ir dėkojame Jėzui už tai, kad dovanojo mums Tave.
Prašau, melski už mus, Motina.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl tos gilios žaizdos,
kuri atsivėrė Tavo mylinčioje Širdyje,
kai ietis pradūrė Jėzaus šoną ir plyšo jo meilingoji Širdis.
Geroji Motina, dėl šio Tavosios Širdies pervėrimo išmelsk man
broliškos meilės dorybę ir supratimo dovaną.

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


7. Septintasis kančios kalavijas: Jėzaus laidojimas

39 Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris anksčiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsivežė apie šimtą svarų miros ir alavijo mišinio.
40 Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suvyniojo į drobules su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys.
41 Toje vietoje, kur Jį nukryžiavo, buvo sodas ir sode naujas kapas, kuriame dar niekas nebuvo laidotas.
42 Ten jie ir paguldė Jėzų, nes buvo žydų Prisirengimo diena, o kapas arti.

Jono 19

Mylimiausia Motina, kurios grožis pranoksta visų motinų,
Gailestingumo Motina, Jėzaus Motina ir Motina mums visiems,
mes esame tavo vaikai ir tavimi pasitikime.
Mokyk mus matyti Dievą visuose dalykuose ir visose situacijose, net ir savo kančiose.
Padėkite mums suprasti kančios svarbą, taip pat suprasti mūsų kančios tikslą, kaip Dievas buvo numatęs.

Tu pats esi pradėta ir gimusi be nuodėmės, išgelbėta nuo nuodėmės,
tačiau kentėjai daugiau nei bet kas kitas.
Tu priėmei kančias ir skausmą su meile ir nepralenkiama drąsa.
Tu stovėjai šalia savo Sūnaus nuo tada, kai Jis buvo suimtas, iki Jo mirties.
Tu kentėjai kartu su Juo, jautei kiekvieną Jo skausmą ir kentėjimą.
Tu įvykdei Dievo Tėvo valią; ir pagal Jo valią tu tapai mūsų Motina.

Maloniai prašome tavęs, brangioji Motina, išmokyk ir mus daryti taip, kaip darė Jėzus.
Išmokyk mus drąsiai priimti savo kryžių. Mes pasitikime tavimi, gailestingiausia Motina,
todėl išmokyk mus aukotis už visus pasaulio nusidėjėlius.
Padėki mums sekti tavo Sūnaus pėdomis ir net būti pasiruošusiems paaukoti savo gyvybes už kitus.

Marija Sopulingoji, aš nuoširdžiai užjaučiu Tave dėl baisaus skausmo,
kurį Tavo mylinti Širdis kentėjo Jėzų guldant į kapą.
Brangioji Motina, dėl to beribio Tavo Širdies nuliūdimo
išprašyk man uolumo dorybę ir išminties dovaną

1 Tėve mūsų…

7 k. Sveika, Marija…

“Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.


Melskimės.

Kankinių karaliene, tavo širdis tiek daug kentėjo.
Prašau Tavęs dėl tų ašarų, kurias išliejai savo kančios metu, užtarki mus,
kad gautume man ir visiems pasaulio nusidėjėliams visiško nuoširdumo ir atgailos malonę.

Viešpatie Jėzau Kristau, meldžiame Tave, tegul Tavo Motina,
Švenčiausioji Mergelė Marija, dabar ir mūsų mirties valandą
būna mūsų Užtarėja Tavojo gailestingumo akivaizdoje,
nes jos šventąją sielą Tavo kančios valandą pervėrė skausmo kalavijas.
Meldžiame Tave, Jėzau Kristau, pasaulio Išganytojau,
kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyveni ir viešpatauji per visus amžius.

3 kartus: “Melski už mus, Nekaltoji Sopulingoji Mergele, kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Amen.

Viduramžių kilmė

Septynių skausmų vainikėlis (rožinis) datuojamas XIV a. Marija, Skausmingoji Dievo Motina, apsireiškė šv. Brigitai iš Švedijos ir apreiškė jai šį Rožinio pamaldumą. Šventoji Bridžita savo gyvenimą paskyrė sekti Kristaus pėdomis – tikrai rūpindamasi žmonėmis, kuriems reikia pagalbos.

Šiuolaikinis populiarumas

Rožinis vėl išpopuliarėjo po Marijos apsireiškimų Kibeho mieste, Ruandoje, devintajame dešimtmetyje. Per Marijos apsireiškimus Marie-Claire Mukangango. Ji paskyrė jaunai moteriai misiją vėl pristatyti pasauliui šį ypatingą Rožančių. Marie-Claire žuvo per daugiau nei milijono žmonių genocidą Ruandoje.