Žmonijos paaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas

Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželio mėnesio pamaldas

MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau,
pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą).
Mes Tavo esame ir norime tavo būti.
Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti,
šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė.
Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies.
Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko.
Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos.
Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas.
Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę.
Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius!

Amen.