„Todėl ir pasirodė Dievo Sūnus, kad velnio darbus sugriautų“ (1 Jn 3, 8)

„viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rom 8, 28)
„Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas” (Ef 6,11)
„Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.” (1 Jn 5, 18)
 „Viešpatie, mums paklūsta net demonai dėl tavo vardo“. O Jėzus atsiliepė: „Mačiau šėtoną, kaip žaibą krintantį iš dangaus. Štai aš suteikiau jums galią mindžioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. (Lk 10, 17-19)

Malda prieš blogį

Kyrie eleison!

Viešpatie, mūsų Dieve,

amžių Valdove, visagali ir visavaldi;

Tu, kuris visa sukūrei ir viską keiti vien tik savo valia;

Tu, kuris Babilonijoje septynis kartus karštesnės nei paprastai krosnies liepsnas pakeitei į gaivią rasą,

kuris apgynei ir išgelbėjai tris savo šventuosius jaunuolius;

Tu, kuris esi mūsų sielų gydytojas, kuris esi išgelbėjimas į Tave besikreipiančiųjų,

Tavęs prašau Tavęs šaukdamasis:

paversk nieku, išvyk, priversk bėgti kiekvieną demonišką jėgą, kiekvieną šėtonišką užmačią,

blogio įtaką, blogų žmonių ir piktadarių kerus ir nužiūrėjimus, kuriuos aš patyriau.

Padaryk, kad vietoj pavydo ir kerų gaučiau gėrybių,

jėgų, sėkmės ir meilės pilnatvę.

Tu, Viešpatie, kuris myli žmones, ištiesk savo galingas rankas ir atskubėk padėti,

aplankyk mane, atsiųsdamas man galingą ramybės angelą,

kuris saugotų mano sielą ir kūną, neleistų prisiartinti ir nuvytų šalin

visas blogio jėgas, visokį kenkimą, blogą pavyduolių ir tvirkintojų įtaką,

kad gyvendamas Tavo globoje su dėkingumu Tau galėčiau giedoti:

„Viešpats yra mano Gelbėtojas, todėl aš nieko nebijosiu – ką man gali padaryti žmogus.”

„Nebijosiu blogio, nes Tu esi su manimi,

Tu esi mano Dievas, mano jėga, mano galingasis ramybės Viešpats, būsimųjų amžių Tėvas.”

Viešpatie Dieve, pasigailėk savo atvaizdo ir išgelbėk mane nuo kerų žalos ir grėsmės, apgink mane, išvaduodamas iš visokio blogio.

Prašau per palaimintosios ir garbingosios Dievo Motinos ir Mergelės Marijos,

spindinčiųjų angelų ir visų Tavo šventųjų užtarimą.

Išlaisvinimo malda

sukurta Tėvo James Mariakumar SVD

Šia išlaisvinimo malda galima melstis kasdien, priklausomai nuo poreikio. Jeigu yra galimybė, vertėtų šitą maldą kalbėti prie Tabernakulio, Eucharistinio Kristaus akivaizdoje. Mes taip dažnai pamirštame Viešpatį, laukiantį mūsų bažnyčiose, kad mus apdovanotų. Viešpaties akivaizdoje dažnai būna lengviau į Jį atsigręžti. Kad mūsų maldos taptų vaisingomis, mums reikia užmegzti asmeninį santykį su Dievu, nes Jis yra ne tik meilė, jėga ir stiprybė, Jis yra asmuo – Švč. Trejybė: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Šituos tris asmenis aš turiu norėti vis giliau pažinti, su jais kalbėtis – tai yra malda! Taip pat išgirsti Dievo asmeniškai man sakomus žodžius, – ir tik tuomet prasidės tikrasis santykis, kuris galės augti.

Jėzaus Kristaus vardu,
brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia,
Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia,
prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia,
Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu,
per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią,
man suteikta, autoriteto jėga … aš atsižadu visų blogio jėgų,
norinčių man pakenkti ir atmetu jas.

Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo demonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas.

Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis.
Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui.
Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį.
Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus.
Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui!
Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes.
Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino.
Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę.

Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.

Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios,
nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios,
abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios!
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios,
antipatijos ir neapykantos dvasios,
agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios,
įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios,
nusivylimo nusiminimo ir savižudybės dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios,
nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu geidulingumo dvasios,
masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės,
prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius,
per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios,
priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios.
– Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios,
šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios,
nesaikingo valgymo ir gėrimo dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo,
neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios,
pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos,
prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios
ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė – pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą,
numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbėjimąsi su dvasiomis mediumo pagalba),
horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą,
Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba,
Bacho-žiedų esencijas, I Ching („Permainų knygą“), automatinį rašymą
ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba,
grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose
ir kitas panašias okultines praktikas.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu kitų teisimo dvasios,
neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios,
kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo,
kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios,
klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios,
abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios.
– Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju,
ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę,
mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę,
mano jausmus, mano protą ir mano valią.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju.
Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus.
Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju.
Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį,
mano rankas, kojas ir lyties organus.

Atsiųsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią.

Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis
– išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime.
Pripildyk mane savo vaisiais – meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžiadvasiškumu, gerumu,
maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu.
Suteik man savo dvasines dovanas, charizmas – išminties ir pažinimo žodį,
pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną,
tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną,
ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei.

Amen.

Šventas, šventas, šventas, Viešpats Galybių Dievas.
Pilnas yra Dangus ir Žemė jo garbės.
Osana aukštybėse.
Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu.
Osana aukštybėse.

Šventasis Arkangele Mykolai

Šventasis Arkangele Mykolai,

gink mus kovoje, būk mums

apsauga nuo velnio

niekšybės ir žabangų.

Nuolankiai meldžiame:

tesutramdo jį Dievas.

O tu, dangiškosios kariuomenės Kunigaikšti,

Dievo galybe nugramzdink į

pragarą šėtoną ir visas

visas piktąsias dvasias,

kurios slankioja pasaulyje, kad pražudytų sielas.

Amen.

Viršelio nuotrauka: A.D. THE BIBLE CONTINUES — „TBD” Episode 102 — Pictured: Juan Pablo Di Pace as Jesus, Adam Levy as Peter — (Photo by: Joe Alblas/LightWorkers Media/NBC)