Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!

Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!

Šventasis Mykolai, melski už mus!

Šventasis Gabrieliau, melski už mus!

Šventasis Rapolai, melski už mus!

Visi šventieji angelai ir arkangelai, melskite už mus!

Visos šventosios palaimintųjų dvasių eilės, melskite už mus!

Šventasis Jonai Krikštytojau, melski už mus!

Šventasis Juozapai, melski už mus!

Visi šventieji patriarchai ir pranašai, melskite už mus!

Šventasis Petrai, melski už mus!

Šventasis Pauliau, melski už mus!

Šventasis Andriejau, melski už mus!

Šventasis Jokūbai, melski už mus!

Šventasis Jonai, melski už mus!

Šventasis Tomai, melski už mus!

Šventasis Jokūbai, melski už mus!

Šventasis Pilypai, melski už mus!

Šventasis Baltramiejau, melski už mus!

Šventasis Matai, melski už mus!

Šventasis Simonai, melski už mus!

Šventasis Tadai, melski už mus!

Šventasis Motiejau, melski už mus!

Šventasis Barnabai, melski už mus!

Šventasis Lukai, melski už mus!

Šventasis Morkau, melski už mus!

Visi šventieji apaštalai ir evangelistai, melskite už mus!

Visi šventieji Viešpaties mokiniai, melskite už mus!

Visi šventieji Nekalti vaikeliai, melskite už mus!

Šventasis Steponai, melski už mus!

Šventasis Laurynai, melski už mus!

Šventasis Vincentai, melski už mus!

Šventieji Fabijonai ir Sebastijonai, melskite už mus!

Šventieji Jonai ir Pauliau, melskite už mus!

Šventieji Kozmai ir Damijonai, melskite už mus!

Šventieji Gervazai ir Protazai, melskite už mus!

Visi šventieji kankiniai, melskite už mus!

Šventasis Silvestrai, melski už mus!

Šventasis Grigaliau, melski už mus!

Šventasis Ambraziejau, melski už mus!

Šventasis Augustinai, melski už mus!

Šventasis Jeronimai, melski už mus!

Šventasis Martynai, melski už mus!

Šventasis Mikalojau, melski už mus!

Visi šventieji vyskupai ir išpažinėjai, melskite už mus!

Visi šventieji mokytojai, melskite už mus!

Šventasis Antanai, melski už mus!

Šventasis Benediktai, melski už mus!

Šventasis Bernardai, melski už mus!

Šventasis Domininkai, melski už mus!

Šventasis Pranciškau, melski už mus!

Šventasis Kazimierai, melski už mus!

Visi šventieji kunigai ir levitai, melskite už mus!

Visi šventieji vienuoliai ir atsiskyrėliai, melskite už mus!

Šventoji Marija Magdalena, melski už mus!

Šventoji Agota, melski už mus!

Šventoji Liucija, melski už mus!

Šventoji Agniete, melski už mus!

Šventoji Cecilija, melski už mus!

Šventoji Kotryna, melski už mus!

Šventoji Anastazija, melski už mus!

Visos šventosios mergelės ir našlės, melskite už mus!

Visi Dievo šventieji ir šventosios, užtarkite mus!

Būk maloningas, atleisk mums, Viešpatie!

Būk maloningas, išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo visokių nuodėmių gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo Tavo rūstybės gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo staigios ir netikėtos mirties gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo velnio žabangų gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo apmaudo, neapykantos ir visokių blogų norų gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo paleistuvavimo dvasios gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo žaibų ir audrų gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo žemės drebėjimo rykštės gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo maro, bado ir karo gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo gręsiančių pavojų gelbėk mus, Viešpatie!

Nuo amžinosios mirties gelbėk mus, Viešpatie!

Savo šventojo įsikūnijimo paslaptimi gelbėk mus, Viešpatie!

Savo atėjimu gelbėk mus, Viešpatie!

Savo gimimu gelbėk mus, Viešpatie!

Savo krikštu ir šventuoju pasninku gelbėk mus, Viešpatie!

Savo kryžiumi ir kančia gelbėk mus, Viešpatie!

Savo mirtimi ir palaidojimu gelbėk mus, Viešpatie!

Savo šventuoju prisikėlimu gelbėk mus, Viešpatie!

Savo nuostabiuoju įžengimu į dangų gelbėk mus, Viešpatie!

Šventosios Dvasios Gaivintojos atėjimu gelbėk mus, Viešpatie!

Teismo dieną gelbėk mus, Viešpatie!

Mes nusidėjėliai, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mūsų pasigailėti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mums atleisti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir išlaikyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Šventąjį Tėvą ir visus Bažnyčios luomus šventame tikėjime išlaikyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Šventosios Bažnyčios priešus pažeminti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Krikščionių karaliams ir valdovams taiką ir tikrąją santarvę dovanoti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Visai krikščionių liaudžiai taiką ir vienybę duoti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Visus klystančius į Bažnyčios vienybę pašaukti ir visus netikinčius Evangelijos šviesa apšviesti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mus pačius, šventai Tau tarnaujančius, sustiprinti ir išlaikyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mūsų sielose dangaus ilgesį pažadinti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Visiems mūsų geradariams amžinosiomis gėrybėmis atlyginti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mūsų ir mūsų brolių, artimųjų bei geradarių sielas nuo amžinojo pasmerkimo išgelbėti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Visiems mirusiems tikintiesiems amžinąjį atilsį duoti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Mus išklausyti teikis, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Sūnau, Tave meldžiame, išklausyk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskimės.

Dieve, mūsų Prieglauda ir Stiprybe! Priimk savosios Bažnyčios maldas ir suteik visa, ko su pasitikėjimu prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.