Šventosios Filomenos litanija

Šv.Filomena

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Švenčiausioji Marija, mergelių ir kankinių Karaliene, melski už mus!
Šv. Filomena, gimusi dėl tėvų priimto tikėjimo, melski už mus!
Šv. Filomena, lelija tarp erškėčių, melski už mus!
Šv. Filomena, nuo mažumės gavusi daug malonių iš Dievo, melski už mus!
Šv. Filomena, savo nekaltybę pašventusi Kristui, melski už mus!
Šv. Filomena, ištikimoji Marijos sekėja, melski už mus!
Šv. Filomena, kurios širdis niekados nebuvo linkusi į tuštybę, melski už mus!
Šv. Filomena, pergalingai įveikusi pasaulį ir kūną, melski už mus!
Šv. Filomena, tyloje išaugusi kankinystei rože, melski už mus!
Šv. Filomena, savo meilę kuo dosniausiai paaukojusi Dievui, melski už mus!
Šv. Filomena, nepabūgusi jokių kančių, melski už mus!
Šv. Filomena, kupina pasitikėjimo Dievo malone, melski už mus!
Šv. Filomena, kalėjime Dievo Motinos paguostoji, melski už mus!
Šv. Filomena, nuplakta lygiai kaip Dangiškasis Sužadėtinis, melski už mus!
Šv. Filomena, strėlių spiečiaus pervertoji, melski už mus!
Šv. Filomena, stebuklingai kalėjime pagydytoji, melski už mus!
Šv. Filomena, stačia galva į Tiberio upės gelmes įmestoji, melski už mus!
Šv. Filomena, stebuklingai į krantą angelų ištrauktoji, melski už mus!
Šv. Filomena, nuo lig raudonumo įkaitintų strėlgalių išgelbėtoji, melski už mus!
Šv. Filomena, savo atkaklia tvirtybe atvertusi savo kančių liudininkus, melski už mus!
Šv. Filomena, budeliui kardu savo galvą nukirsti nuolankiai leidusi, melski už mus!
Šv. Filomena, galingoji Dangaus mergele, melski už mus!
Šv. Filomena, džiūgaujančios ir kovojančios Bažnyčios žvaigžde, melski už mus!
Šv. Filomena, mūsų amžiaus nuostabioji darbininke, melski už mus!
Šv. Filomena, sergančių ir silpnųjų sveikata, melski už mus!
Šv. Filomena, mirštančius prikėlusi, melski už mus!
Šv. Filomena, maldininkų ir keliauninkų vadove, melski už mus!
Šv. Filomena, Gyvojo Rožinio Globėja, melski už mus!
Šv. Filomena, Marijos vaikų Globėja, melski už mus!
Šv. Filomena, tikėjimo dvasios atgaivintoja melski už mus!

Nuo tikėjimo praradimo, saugok mus, Viešpatie!
Nuo užsispyrusio religijos neigimo, saugok mus, Viešpatie!
Nuo vengimo daryti gerus darbus, saugok mus, Viešpatie!
Nuo pasaulio ir tuštybės pagundų, saugok mus, Viešpatie!
Nuo velniškos puikybės, saugok mus, Viešpatie!
Nuo visokio nevalyvumo, saugok mus, Viešpatie!
Nuo netvarkingos savimeilės, saugok mus, Viešpatie!
Nuo nepagarbos žmonėms, saugok mus, Viešpatie!
Nuo blogų pavyzdžių artimui, saugok mus, Viešpatie!
Nuo noro geriau tarnauti pasauliui negu Dievui, saugok mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Filomena,
kad taptume verti Kristaus pažadų.

Melskimės

Šventoji Filomena, mergele ir kankine, kurios garbę iškėlė Dievas,
leidęs tau padalyti šitiek nuostabių stebuklų,
mes kreipiamės į tave visiškai pasitikėdami.
Išklausyk mūsų maldų, kad sekdami tavo pavyzdžiu galėtume drąsiai kovoti prieš visas kliūtis,
neleidžiančias įsišaknyti Jėzaus Kristaus karalystei mūsų širdyse,
kad galėtume garbinti dorybes taip,
kaip tujas branginai angeliška skaistybe ir dieviškosios meilės įkarščiu,
kurio puikiausias pavyzdys esi tu.
O kad mes galėtume kasdien vaikščioti tais keliais, kuriuos pramynei,
kad ir mes galėtume vienądien dalyvauti nesibaigiančioje laimėje
per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį, kuris su Tėvu, ir Šventąja Dvasia,
vienas Dievas, gyvena ir viešpatauja Švenčiausioje Trejybėje per amžių amžius.

Amen.