dar vadinama ir Loreto litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,  melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Motina Kristaus, melski už mus!
Motina Bažnyčios, melski už mus!
Motina gailestingumo, melski už mus! **
Motina Dievo malonės, melski už mus!
Motina vilties, melski už mus! **
Motina tyriausioji, melski už mus!
Motina skaisčiausioji, melski už mus!
Motina nepalytėtoji, melski už mus!
Motina nesuteptoji, melski už mus!
Motina meilingoji, melski už mus!
Motina stebuklingoji, melski už mus!
Motina geroji patarėja, melski už mus!
Motina Sutvėrėjo, melski už mus!
Motina Išganytojo, melski už mus!
Mergele išmintingoji, melski už mus!
Mergele garbingoji, melski už mus!
Mergele šlovingoji, melski už mus!
Mergele galingoji, melski už mus!
Mergele maloningoji, melski už mus!
Mergele ištikimoji, melski už mus!
Teisybės paveiksle, melski už mus!
Išminties soste, melski už mus!
Mūsų linksmybės priežastie, melski už mus!
Dvasios inde, melski už mus!
Garbės inde, melski už mus!
Įstabusis maldingumo inde, melski už mus!
Paslaptingoji rože, melski už mus!
Dovydo bokšte, melski už mus!
Balčiausiasis bokšte, melski už mus!
Aukso namai, melski už mus!
Sandoros skrynia, melski už mus!
Dangaus vartai, melski už mus!
Aušros žvaigžde, melski už mus!
Ligonių sveikata, melski už mus!
Nusidėjėlių gynėja, melski už mus!
Keliaujančiųjų priebėga, melski už mus! **
Nuliūdusiųjų paguoda, melski už mus!
Krikščionių pagalba, melski už mus!
Karaliene angelų, melski už mus!
Karaliene patriarchų, melski už mus!
Karaliene pranašų, melski už mus!
Karaliene apaštalų, melski už mus!
Karaliene kankinių, melski už mus!
Karaliene išpažinėjų, melski už mus!
Karaliene mergelių, melski už mus!
Karaliene visų šventųjų, melski už mus!
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus!
Karaliene į dangų paimtoji, melski už mus!
Karaliene šventojo rožinio, melski už mus!
Karaliene šeimos, melski už mus!
Karaliene taikos, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS,
šventoji Dievo Gimdytoja!
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose,
bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk.
Mergele garbingoji ir palaimintoji,
mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja,
su savo Sūnumi mus sutaikink,
savo Sūnui mus paveski,
savo Sūnui mus atiduoki!

Melski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Bernardo malda

ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

** Pakeista ir papildyta https://lvk.lcn.lt/naujienos/,422

*  Papildyta: http://lvk.lcn.lt/naujienos/,255

http://www.katalikai.lt/index.php?id=180

Šiluvos Marijos nuotraukos autorė I.Jaruševičiūtė

Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas

Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną – trečiąjį šeštadienį po Sekminių – ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais