Melskis

Novena į Šventąją Dvasią

Novena į Šventąją Dvasią

Novena į Šventąją Dvasią: 1 diena

1 Diena

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk!

Šventoji Dvasia
Svarbu tik viena – laimėti išganymą. Tad reikia bijoti tik vieno dalyko – nuo­dėmės.
Nuodėmė yra nepažinimo, silpnumo, abejingumo išdava.
Šventoji Dvasia yra Šviesos, Tvirtumo, Meilės Dvasia.
Savo septyniomis dovanomis ji apšviečia protą, sustiprina valią ir įžiebia širdin […]

Novena į Šventąją Dvasią: 2 diena

2 Diena

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink!

Baimės dovana

Baimės dovana pripildo mus aukščiausia pagarba Dievui ir nuteikia nieko taip ne­bijoti, kaip įžeisti jį nuodėme. Tai baimė, kylanti ne iš pragaro prisiminimo, bet iš pagarbaus, kūdikiško jausmo dangaus Tė­vui. Tai baimė, kuri yra […]

Novena į Šventąją Dvasią: 3 diena

3 Diena

Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas!

Maldingumo dovana

Maldingumo dovana sužadina mūsų šir­dyse kūdikišką jautrumą Dievui kaip savo mylimiausiam Tėvui. Ji įkvepia mus dėl Dievo mylėti ir gerbti jam pašvęstus asme­nis ir daiktus ir visus tuos, kuriems jis yra suteikęs savo galios: šventąją jo […]

Novena į Šventąją Dvasią: 4 diena

4 Diena

Darbuose tu – poilsis, kaitroje tu – atvėsis, tu paguoda liūdesy!

Tvirtumo dovana

Tvirtumo dovana duoda sielai stiprybės nugalėti natūralią baimę ir ištvermingai at­likti savo pareigas iki galo.
Tvirtumo dova­na paskatina ir įgalina negaišuojant imtis ir sunkiausių uždavinių, drąsiai žvelgti į akis pavojams, nepaisyti žmonių nuomonės […]

Novena į Šventąją Dvasią: 5 diena

5 Diena

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinki tikėjimą!

Pažinimo dovana

Pažinimo dovana padeda nustatyti, ko verti kūriniai ryšy su Dievu.
Pažinimas nu­vainikuoja nepagrįstą kūrinių aukštinimąsi, atskleidžia jų tuštumą ir nurodo vienintelį jų tikslą – būti Dievo tarnybos įrankiais.
Ji parodo mums meilingą Dievo rūpestį mumis ypač priešingumuose, […]

Novena į Šventąją Dvasią: 6 diena

6 Diena

Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas – atvira žaizda.

Supratimo dovana

Šventosios Dvasios Supratimo dovana padeda mums įžvelgti mūsų tikėjimo tiesų prasmę.
Iš tikėjimo mes jas sužinome, o Supratimo dovana įgalina mus jas įvertinti ir jomis džiaugtis.
Ji padeda mums įsiskverb­ti į vidinę apreikštų tiesų prasmę […]

Novena į Šventąją Dvasią: 7 diena

7 Diena

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista.

Patarimo dovana

Patarimo dovana praturtina sielą ant­gamtiniu sumanumu ir įgalina ją greitai ir teisingai spręsti,
ką reikia daryti net ir sun­kiausiose aplinkybėse.
Patarimo dovana pri­taiko Pažinimo ir Supratimo dovanas dau­gybei atskiru atveju kasdieniniame gyveni­me,
einant tėvų, mokytojų, valstybės […]

Novena į Šventąją Dvasią: 9 diena

9 Diena

Duok mums, mylintiems tave, tikintiems tava galia, dovanas septynerias!
Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną!

Šventosios Dvasios vaisiai

Šventosios Dvasios vaisiai tobulina ant­gamtines dorybes, įgalindami jas prakti­kuoti, būnant klusnesniais dieviškiems įkvėpimams.
Vadovaujami Šventosios Dva­sios, mes geriau pažįstame ir labiau pamils­tame Dievą,
nuoširdžiau ir didžiadvasiškiau […]

2019-01-18T14:13:30+02:00