Goudborduurwerk H. van Severen, Sint-Niklaas Ca.1900
CC BY SA 3.0

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios Dvasios sutvertoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai sujungtoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, begalinės didybės, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, šventoji Dievo bažnyčia, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Dievo namai ir dangaus vartai, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, paguodos šaltini, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, nuodėmių auka, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie, pasigailėk mūsų!

Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme, pasigailėk mūsų!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi! Padaryk mūsų širdį panašią į savo Širdį!

Melskimės.

Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino.
Mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžių amžius.

Amen.