Pasiaukojimo Nekaltajai Švč. M. Marijos Širdžiai aktas

Kalbamas Nekalt. Švč. M. Marijos Širdies dieną – trečiąjį šeštadienį po Sekminių – ir pirmaisiais mėnesių šeštadieniais

MARIJA, GALINGOJI MERGELE,
gailestingoji Motina, dangaus Karaliene ir nusidėjėlių Gynėja,
mes aukojamės Tavo Nekalčiausiai Širdžiai.

Aukojame Tau save ir savo gyvenimą: visa, ką turime, ką mylime ir kas esame.
Tau tebūna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela,
Tau mūsų namų židiniai, šeimos ir Tėvynė.
Visa, kas yra mumyse ir aplink mus,
tepriklauso Tau ir tesinaudoja Tavo motiniška globa.
Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas,
šiandien prie Tavo kojų atnaujiname Krikšto įžadus
ir Pirmosios šventosios Komunijos pasiryžimus.

Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą,
visuomet, kaip dera katalikams, klausyti popiežiaus ir jo skirtų vyskupų.

Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir Bažnyčios įsakymų,
sąžiningai švęsti sekmadienį ir įsakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose Mišiose.

Ryžtamės kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinančiomis religinėmis priemonėmis,
ypač išpažintimi ir šventąja Komunija.

Galingoji Dievo Motina, meilingoji mūsų Globėja,
pažadame iš visos širdies darbuotis,
kad išplistų Tavo Nekaltosios Širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose,
mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje kuo greičiau ir kuo tvirčiau
įsikurtų garbingojo Tavo Sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė.
Amen.

Popiežiaus Pranciškaus pasiaukojimas Fatimos Dievo Motinai 2013 metų spalio 13 d:

Šventoji Fatimos Mergele Marija, dar kartą dėkodami už tavo motinišką globą, savo balsais vienijamės su tomis žmonių kartomis, kurios tave vadina palaimintąja.

Džiaugiamės didžiais dalykais, kuriuos tavyje padarė Dievas, gailestingai pasilenkiantis prie blogio sužeistos žmonijos, kad ją pagydytų ir išgelbėtų

Su motinišku gerumu priimki šiuos mūsų pasiaukojimo žodžius, kuriuos šiandien kupini pasitikėjimo tariame priešais šį mums brangų tavo atvaizdą.

Esame tikri, kad mes kiekvienas tau brangūs, kad tu puikiai žinai kas yra mūsų širdyse. Norime, kad mus pasiektų tavo žvilgsnis ir paglostytų tavo guodžianti šypsena.

Saugok savo rankose mūsų gyvenimą, palaimink kiekvieną gerą troškimą, gaivink ir palaikyk tikėjimą, stiprink ir nušviesk viltį, pažadink ir nuolat įkvėpk meilę, vesk mus šventumo keliu.

Mokyk mus savosios meilės mažutėliams ir vargšams, atstumtiems ir kenčiantiems, nusidėjėliams ir pasiklydusiems: visus suburk savo globoje ir visus atiduok savo mylimajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui.
Amen.