Šventojo Antano litanija

Šv. Antanas

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Šventasis Antanai Paduvieti, melski už mus!
Šventasis Dievo mylėtojau, melski už mus!
Dievo rūstybės permaldautojau, melski už mus!
Klusnusis Jėzaus mokiny, melski už mus!
Tikrasis Bažnyčios sūnau, melski už mus!
Bažnyčios papuošale, melski už mus!
Šventojo Pranciškaus ordino garbe, melski už mus!
Šventos išminties vyre, melski už mus!
Šventojo tikėjimo platintojau, melski už mus!
Klaidingų mokslų griovėjau, melski už mus!
Tikinčiųjų vadove, melski už mus!
Apaštališkasis pamokslininke, melski už mus!
Griežto gyvenimo atsiskyrėli, melski už mus!
Dorybių būste, melski už mus!
Skaistybės mylėtojau ir paveiksle, melski už mus!
Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy, melski už mus!
Ypatingo pamaldumo vyre, melski už mus!
Vargšų ir našlaičių tėve, melski už mus!
Ligonių gydytojau, melski už mus!
Nuliūdusiųjų guodėjau, melski už mus!
Padėjėjau varguose ir nelaimėse, melski už mus!
Kalinių globėjau, melski už mus!
Keleivių vadove, melski už mus!
Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau, melski už mus!
Pagundų nugalėtojau, melski už mus!
Šlovingasis dangaus gyventojau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Antanai. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. 
Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną
papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis,
jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Malda į Šventąjį Antaną Paduvietį

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda,
ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau,
maloniai pažvelk ir į mus.
Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių,
kad visu savo gyvenimu jam patiktume
ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių.
Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai,
padėk ir mums mūsų reikaluose.

Melski už mus, šventasis Antanai.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. 
Visagalis Dieve, taikos ir meilės davėjau,
šventajam Antanui užtariant, suteik mums prašomų malonių,
kad, Tavo neišsakomą gerumą ir beribį gailestingumą arčiau pajutę,
dėkinga ir meilės kupina širdimi
amžinai Tau tarnautume.
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.