Tikėjimo, vilties ir meilės aktai

Tikiu, Dieve, visa, ką Tu apreiškei ir per šventąją savo Bažnyčią davei mums tikėti,

nes Tu būdamas pati Tiesa, negali suklysti nei kitų suklaidinti.

Viešpatie padidink mano tikėjimą!

Turiu viltį, Viešpatie, ir tvirtai tikiuosi, kad dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų duosi man išganymui reikalingų malonių ir,

jeigu laikysiuosi Tavo įsakymų, amžinąją garbę danguje, nes Tu pats, Viešpatie, tai pažadėjai, o ką pažadi, visuomet įvykdai.

Viešpatie, sustiprink mano viltį!

Myliu tave, Dieve, visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis,

nes Tu esi be galo geras, be galo vertas meilės.

Dėl Tavo meilės myliu kiekvieną žmogų ir iš širdies atleidžiu visiems savo kaltininkams.

Duok man, Viešpatie, vis labiau Tave mylėti!

Gailesčio aktas

Gailiuosi, gerasis  Dieve, visa širdimi, kad įžeidžiau Tave ir nekenčiu visų savo nuodėmių;

gailiuosi ne tiek dėl to, kad praradau dangų ir gal esu vertas pragaro bausmės, kiek dėl to,

kad įžeidžiau Tave, kuris esi didžiausias mano gėris ir vertas didžiausios mano meilės.

Tavo malonės padedamas, tvirtai ryžtuosi išpažinti savo nuodėmes, atlikti atgailą ir pakeisti savo gyvenimą.

Amen.

Dvasinės komunijos aktas

Garbingasis Jėzau, tvirtai tikiu, kad tikrai esi švenčiausiajame Altoriaus sakramente su kūnu ir siela,

Kūnu ir Krauju, dievyste ir žmogyste.

Garbinu Tave, Dievą ir savo Viešpatį, ir myliu Tave labiau už viską. Trokštu Tavęs iš visos širdies,

bet kadangi dabar negaliu Tavęs priimti sakramentiškai, tai bent dvasiškai ateik į mano širdį.

Mano saldžiausias Jėzau, visiškai vienijuosi su Tavimi, lyg jau būtum atėjęs į mano širdį.

Neleisk man atsiskirti nuo Tavęs.

Būk man paguoda gyvenime, palydovas mirtyje, atlygis amžinybėje.

To prašau Tavęs už save ir visus, kurie yra man brangūs.

Amen.