Dangiškasis Tėve, ateinu į Tavo akivaizdą

Toks, koks esu
Kokį mane sukūrei, labai gerą..
ir kokį save sugadinau.

Dėkoju Tau Dieve už gyvybės dovaną,
už mano tėvą ir motiną, šeimą, kuriai priklausau
ir tavo įsūnystę, kurią gavau.
Dėkoju už tikėjimo dovaną ir tuos, kurie man jį paskelbė.
Bet labiausiai Tau, Dieve, dėkoju už Tavo Sūnų Jėzų,
kurį atsiuntei man, kad nepražūčiau.

Viešpatie Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio.
Aš gailiuosi už visas savo nuodėmes ir nusikaltimus,
kuriuos padariau sąmoningai ar nesąmoningai.

Aš tikiu Viešpatie Jėzau, kad tu grynai iš meilės man,
tapai viskuo į mane panašus, išskyrus nuodėmę.

Tikiu Jėzau, kad paėmei visas mano skolas, kaltes,
nuodėmes mano tėvų ir protėvių,
nuodėmes mano tautos ir bažnyčios
ir kad savo kūne užnešei ant Golgotos kryžiaus
ir numirei už mane, praliedamas savo Švenčiausiąjį Kraują.

Aš tikiu Viešpatie Jėzau, kad tu nepasilikai mirty,
bet trečią dieną prisikėlei ir nugalėjai mirtį,
įžengei į Dangų, sėdi Tėvo dešinėje ir
iš ten ateisi manęs pasiimti.

Todėl dabar Dangaus ir Dangaus angelų akivaizdoje,
žemės ir žemės žmonių akivaizdoje,
pragaro ir pragaro angelų akivaizdoje,
atsižadu šėtono ir šėtono darbų,
atsižadu nuodėmės ir nuodėmės vilionių,
atsižadu kūno geismo, atsižadu akių geismo
ir gyvenimo puikybės.
Atsižadu bet kokios stabmeldystės ir priklausomybių dvasios,
atsižadu pasaulio ir netikėjimo dvasios,
atsižadu visų burtų, keiksmažodžių ir prakeiksmų,
kurie buvo pasiųsti man ar išėjo iš manęs.

Atleidžiu visiems savo kaltininkams ir priešams,
taip, kaip Dievas man atleido.
Renkuosi Jėzau tave, kaip savo vienintelį Viešpatį ir gelbėtoją.
Kviečiu, Jėzau, ateik į mano gyvenimą.
Leisk vėl tapti tavo motina, tėvu, broliu ar sese.
Įeik, Jėzau, į mano praeitį, ateitį ir dabartį.
Įeik, Jėzau į mano mintis, protą, sąmonę ir pasąmonę.
Kviečiu, Jėzau, įeik į mano kūną, sielą ir dvasią,
į kiekvieną mano kūno dalelę, molekulę ir atomą.
Tu tik tark žodį ir aš pasveiksiu,
būsiu išlaisvintas ir išgelbėtas.

Kviečiu, Jėzau, sėskis į mano širdies sostą
ir viešpatauk man, kad būčiau su Tavimi per amžius.

Amen.

Autorius  kun. Paulius Vaineikis OFM
http://www.marijosradijas.lt/transliacijos/122735-2018-09-25-00-40-dievo-zodis.html