Melskis
Loading...
maldos, litanijos, Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis2024-02-29T23:10:42+02:00

Svarbus vyskupų prašymas

Laisvė – neįkainojama Dievo dovana. Lygiai tokia pati Dievo dovana yra ir taika – būtina kiekvienos visuomenės darnaus bei netrukdomo vystymosi sąlyga. Taikai Europoje šiandien yra iškilęs pavojus. …

Tačiau įtampa dar neatslūgo, todėl mes, Lietuvos vyskupai, kviečiame tikinčiuosius .. kasdien jungtis į Rožinio maldą už Tėvynę ir taiką Europoje. Tegul kiekvienuose namuose, kiekvienoje šeimoje ir bažnyčioje ar meldžiantis kartu su Marijos radijo maldininkais skamba Marijos motiniško užtarimo prašymas: Švenčiausioji Mergele Marija, Taikos Karaliene ir Lietuvos Globėja, saugok ir globok Lietuvą, Ukrainą bei visą Europą!

Lietuvos vyskupai

Pagrindinės tikėjimo maldos, litanijos, Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis, straipsniai.

Malda – tai minčių ir širdies, sielos pakylėjimas Dievo link,
prašymas gerų dalykų, atitinkančių jo valią.

Melsdamiesi visą dėmesį sutelkiame į Dievą, garbiname jį ir ieškodami vien Jo valios, prašome, ko mums reikia.

Malda – mūsų pareiga, tačiau tai ir Dievo dovana mums.
Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo vaikų santykis su be galo geru jų Tėvu, jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.

Visos religijos ir ypač visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Dievas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą maldoje.

Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka (542-543)

„gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų slėpiningam susitikimui su Juo maldoje. Joje visada pirmas su meile kreipiasi ištikimasis Dievas, žmogaus kreipimasis visada tėra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu šauksmu“
KBK 2567

Maldos

Pagrindinės maldos

„Tėve Mūsų..”, „Sveika Marija..”, „Garbė Dievui..”, „Tikiu Dievą..”, „Sveika, Karaliene“,  Malda už mirusiuosius ir kt.

Šventųjų maldos

Šv. Bernardo malda, Šv. Jono Pauliaus II malda

Šeimos maldos

Melstis kartu šeimoje.

Išlaisvinimo maldos

Malda prieš blogį.
Išlaisvinimo malda.

Atleidimo malda

Atleidimo Malda, kurios pagalba sugrąžiname savo sielai ramybę, atleisdami kitiems ir patiems sau. Sukurta t. Robert de Grandis.

Jėzaus malda

Jėzaus malda labiausiai tinka nepertraukiamai maldai, kaip kvietė daryti apaštalas: “Be paliovos melskitės” (1 Tes 5:17)

Kryžiaus kelias

Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių praėjo mūsų Išganytojas.

Strėlinės maldos

trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas

Maldos Marijai

Visos maldos mūsų Švenčiausiajai Mergelei Marijai.
Angelo pasveikinimas „Sveika Marija”, „Viešpaties angelas”, „Dangaus Karaliene”, „Salve, Regina”, „Magnificat”

Nekalčiausioji Marijos Širdis

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies garbinimas.
Pasiaukojimo aktas.

Švč. Mergelės Marijos litanija

Švč. Mergelės Marijos mazgų išrišėjos novena

Rožinio malda

„Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą.” Jonas Paulius II

Gailestingumo vainikėlis

Tam, kas bent kartą sukalbės šį vainikėlį, bus suteikta malonė, nes mano gailestingumas beribis, – sakė Jėzus. – Tie, kurie kalbės šį vainikėlį gyvenime, o ypač mirties valandą, bus apglėbti mano gailestingumo.

Dievo Gailestingumo litanija

Šv. Faustinos malda

Maldos Šv. Juozapui

Maldos Šventajam Juozapui,
Septyni Šventojo Juozapo džiaugsmai ir skausmai

Šv. Juozapo litanija

Maldos Angelams

„Šv. Arkangele Mykolai”, Malda Angelui Sargui

Šventosios Dvasios litanija

Visų Šventųjų litanija

Įvairūs tekstai, straipsniai, kitos maldos