Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šventojo Veido Teresės litanija

Šv. Teresėlė

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šv. Teresėle, Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Terese, melski už mus!
Šventoji švenčiausiojo Veido Terese, melski už mus!
Šv. Teresėle, mažoji Jėzaus gėlele, melski už mus!
Šv. Teresėle, Šventosios Dvasios mylimoji, melski už mus!
Šv. Teresėle, Dievo meilės pilnoji, melski už mus!
Šv. Teresėle, atsidavusi Dievo tarnybai, melski už mus!
Šv. Teresėle,deganti Jėzaus meile, melski už mus!
Šv. Teresėle, visuomet nusižeminusioji, melski už mus!
Šv. Teresėle, Dievo Motinos stebuklingai išgydytoji, melski už mus!
Šv. Teresėle, galingoji pas Dievą, melski už mus!
Šv. Teresėle, Dievo gerumo skelbėja, melski už mus!
Šv. Teresėle, dvasinės kūdikystės mokytoja, melski už mus!
Šv. Teresėle, Švenčiausiojo Sakramento garbintoja, melski už mus!
Šv. Teresėle, gilaus tikėjimo pavyzdy, melski už mus!
Šv. Teresėle, nekaltoji lelija, melski už mus!
Šv. Teresėle, meilingoji rože, melski už mus!
Šv. Teresėle, garbingoji dangaus gėlele, melski už mus!
Šv. Teresėle, atsižadėjimo paveiksle, melski už mus!
Šv. Teresėle, kryželių mylėtoja, melski už mus!
Šv. Teresėle, didžioji atgailautoja, melski už mus!
Šv. Teresėle, dorybių žvaigžde, melski už mus!
Šv. Teresėle, vienuolių pavyzdy, melski už mus!
Šv. Teresėle, vadove į dangų, melski už mus!
Šv. Teresėle, nelaimingųjų gelbėtoja, melski už mus!
Šv. Teresėle, skausmų ramintoja, melski už mus!
Šv. Teresėle, vargšų užtarėja, melski už mus!
Šv. Teresėle, misijų globėja, melski už mus!
Šv. Teresėle, dangaus rožių dalytoja, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Terese.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.

Gailestingasis Viešpatie Dieve, šventajai Teresei užtariant,
išklausyk mūsų nuolankių maldavimų.
Sutvirtink mūsų tikėjimą, uždek mūsų širdyse savo meilę,
leisk mums pažinti ir įvykdyti Tavo šventąją valią,
kad būtume verti su šventąja Terese ir visais šventaisiais
amžinai Tave garbinti.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir šventojo Veido Teresė ( Thérèse of Lisieux) (1873 – 1897), misionierių, kenčiančių nuo Aids, gėlininkų ir sodininkų, kenčiančių nuo tuberkuliozės, našlaičių, benamių, žmonių gimtųjų namų globėja.