Sąžinės pasitikrinimas, peržvalga prieš išpažintį

Prieš einant išpažinties pirmiausia kiekvienam derėtų visų pirma pasvarstyti apie šiuos dalykus:

  • Ar Atgailos sakramento ateinu nuoširdžiai trokšdamas apsivalyti, atsiversti ir atnaujinti gyvenimą, sustiprinti bendrystę su Dievu? O gal šio Sakramento vengiu ir jį priimu kaip sunkią naštą?
  • Gal buvau pamiršęs ar per ankstesnes išpažintis tyčia nutylėjau kokias nors sunkias nuodėmes?
  • Ar atlikau paskirtą atgailą? Ar atlyginau padarytas skriaudas? Ar stengiausi įvykdyti tai, ką pasiryžau, kad pataisyčiau gyvenimą pagal Evangelijos nurodymus?

Paskui Dievo žodžio šviesoje kiekvienas patikrina savo gyvenimą. Tam galima naudoti šiuos klausimus.

I. Viešpats sako: Mylėsi savo Viešpatį Dievą visa savo širdimi.

1. Ar kreipiu savo širdį į Dievą taip, kad laikyčiausi jo įsakymų ir jį mylėčiau labiau už viską, kaip vaikas myli savo gimdytojus?
O gal esu per daug susirūpinęs žemiškais dalykais?
Ar savo veiksmuose vadovaujuosi gerais ketinimais?

2. Ar tvirtai tikiu Dievu, kuris mums kalbėjo per savo Sūnų Jėzų Kristų?
Ar ištikimai laikausi Bažnyčios mokymo?
Ar rūpinuosi krikščionišku mokslu, klausydamas Dievo žodžio, dalyvaudamas katekizmo aiškinimuose, saugodamasis tikėjimui kenksmingų dalykų?
Ar visada ir be baimės išpažinau tikėjimą Dievu ir Bažnyčia?
Ar privačiame ir viešame gyvenime elgiausi kaip dera krikščioniui?

3. Ar rytą ir vakarą meldžiausi?
Ar mano malda buvo tikras proto ir širdies pokalbis su Dievu? Gal ji tik išorinė apeiga?
Ar paaukojau Dievui savo darbus, džiaugsmus ir skausmus?
Ar gundymų metu kreipiausi į Dievą?
Ar šaukiuosi Jėzaus Kristaus pagalbos, kai man sunku ir esu gundomas?
Ar kasdien skaitau Šventąjį Raštą (bent kelias eilutes)?

4. Ar gerbiu ir myliu Dievo vardą?
O gal Dievui piktžodžiavau, neteisingai prisiekiau ar be reikalo minėdavau Dievo vardą?
Ar tikiu, kad Jėzus yra Eucharistijoje?
Ar neniekinau Mergelės Marijos bei kitų šventųjų?

5. Ar švenčiau sekmadienius ir Bažnyčios įsakytas šventes?
Ar nuoširdžiai, aktyviai ir rūpestingai dalyvauju liturgijoje, ypač Eucharistijoje?
Ar vykdžiau metinės išpažinties įsakymą ir priėmiau velykinę Komuniją?

6. Ar neturiu „kitų dievų“, tai yra kitų dalykų, kuriais labiau rūpinuosi ir daugiau pasitikiu, kaip Dievu, pavyzdžiui: turtu, prietarais, spiritizmu, burtais, kerais ir panašiais dalykais, kuriuos garbinu kaip Dievą?
Ar nesinaudoju amuletais, talismanais, užkalbėjimais?
Ar atmetu ateities spėjikų, ekstrasensų patarimus, netikiu horoskopais ir jų neskaitau?
Ar atmetu visus prietarus ir stengiuosi išlaikyti gryną krikščionių tikėjimą, vengdamas ezoterikos, netikėdamas reinkarnacija, nesinaudodamas fengšui, Reiki gydymais ir kt.?
Ar nešioju krikščioniškus simbolius ne dėl grožio, bet kaip tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu išraišką?
Ar rūpinuosi auginti savo tikėjimą (į jį gilinuosi, dalyvauju mokymuose, rekolekcijose)?

II. Viešpats sako: Mylėkite vienas kitą, kaip aš jus mylėjau.

1. Ar tikrai myliu savo artimą?
Gal savo tikslams pasiekti piktnaudžiauju artimo gerumu?
Gal jam darau tai, ko nenoriu, kad jis man darytų?
Ar nepapiktinau artimo savo blogais žodžiais ir elgesiu?

2. Ar kantriai ir su nuoširdžia meile duodu savo namiškiams gėrybių ir džiaugsmo?
Vaikams: Ar esu paklusnus tėvams? Ar gerbiu juos? Ar padedu dvasiniuose ir materialiniuose reikaluose?
Tėvams: Ar pakankamai rūpinuosi krikščionišku vaikų auklėjimu? Ar padedu jiems savo pavyzdžiu ir tėvišku patarimu?
Sutuoktiniams: Ar esu visur ir net mintyse ištikimas?

3. Ar dalijuosi savo gėrybėmis su neturtingesniais?
Ar pagal savo galimybes ginu prispaustuosius, padedu nelaimingiems ir vargšams?
Ar neniekinu artimo, ypač vargingesnio, silpnesnio, atvykėlio ir šiaip kitokio nei aš žmogaus?
Ar pasirūpinu, kad sergantys artimieji priimtų Ligonių patepimo sakramentą?
Ar meldžiuosi už kitus, ne tik už save?
Ar vengiu teisti kitą, pavesdamas jį Dievo teisingumui?
Ar smerkiu nuodėmę, bet myliu nusidėjėlį?
Ar stengiuosi pamatyti gera kitame? Ar meldžiuosi už mane skaudinančius žmones ir stengiuosi jiems atleisti?

4. Ar vykdau per Sutvirtinimą priimtus įsipareigojimus, dalyvaudamas Bažnyčios apaštalavimo ir meilės darbuose, parapijos gyvenime?
Ar dalinuosi tikėjimo dovana su kitais?
Ar padedu Bažnyčiai ir visuomenei savo išgalėmis?
Ar meldžiuosi už Bažnyčios vienybę, tautų pašventinimą, taiką ir teisingumą, už visuotinę gerovę?
Ar prisidedu prie Bažnyčios misijos auka (pinigais, talentais, laiku)?

5. Ar rūpinuosi bendruomenės, kurioje gyvenu, gerove bei laime?
Gal gyvenu vien tik sau?
Ar nuoširdžiai siekiu, kad pasaulyje klestėtų teisingumas, geri papročiai, santaika, meilė?
Ar atlieku pilietines pareigas?
Ar moku mokesčius?

6. Ar, atlikdamas pareigas, esu teisingas, darbštus, garbingas?
Ar nuoširdžiai atlieku savo pareigas bendruomenei?
Ar teisingai užmokėjau darbininkams ir man patarnavusiems?
Ar laikiausi savo pažadų bei sutarčių?

7. Ar buvau klusnus, pagarbus ir ištikimas savo teisėtiems vyresniesiems?

8. Ar nepiktnaudžiauju savo pareigomis ir autoritetu?
Ar paslaugiai tarnauju kitų gėriui?
Ar man patikėta valdžia naudojuosi kaip įrankiu tarnauti?

9. Ar laikausi tiesos ir teisingumo atlikdamas pareigas?
Gal kam nors pakenkiau meluodamas, šmeiždamas, apkalbėdamas, be pagrindo įtarinėdamas, išduodamas paslaptį, neteisingai skųsdamas.

10. Ar nepažeidžiau kitų gyvybės, sveikatos, gero vardo ir garbės?
Gal padariau jiems žalos?
Gal patariau žudyti ar žudžiau negimusią gyvybę?
Gal kerštaudamas ir neapkęsdamas persekiojau kitus?
Gal atsiskyriau nuo jų dėl barnių, nesantaikos, įžeidimų, pykčio ir panašiai?
Gal dėl savimeilės, apsileidimo nesistengiau paliudyti kitų nekaltumo?

11. Ar nepasisavinau svetimų gėrybių?
Gal neteisėtai ir neleistinai jų troškau?
Gal kitiems padariau skriaudą?
Ar stengiausi atlyginti žalą ir sugrąžinti svetimas gėrybes?

12. Jeigu esu nuskriaustas, ar stengiausi atleisti ir susitaikyti, kaip Kristus moko?
Gal esu pilnas neapykantos ir keršto?

13. Ar gerbiu savo tėvą ir motiną ir jais rūpinuosi?
Jei esu sukūręs šeimą, ar savo sutuoktinį, vaikus laikau gyvenimo prioritetu (ne darbą, hobį ir kt.)?
Ar savo mintimis, žodžiais ir veiksmais esu ištikimas savo sutuoktiniui?
Ar lytinius santykius suprantu tik kaip sakramentinės santuokinės meilės, atviros gyvybei, aktą ir to laikausi?

III. Viešpats Kristus sako: Būkite tobuli kaip jūsų dangiškasis Tėvas.

1. Kokia svarbiausia mano gyvenimo kryptis?
Ar tikiu amžinuoju gyvenimu?
Ar rūpinuosi dvasine pažanga, malda, Dievo žodžio skaitymu, mąstymu?
Ar dalyvauju sakramentiniame Bažnyčios gyvenime?
Ar susivaldau?
Ar nepataikauju savo negeriems norams ir jausmams?
Ar susitvardau?
Gal pavydžiu?
Gal esu nesaikingas valgydamas ir gerdamas?
Gal iš puikybės ir tuščio pasididžiavimo aukštinausi prieš Dievą ir niekinau kitus, save laikydamas pranašesniu už kitus?
Gal kitiems primesdavau savo valią, nepaisydamas kitų laisvių bei teisių?
Ar stengiuosi atleisti sau už klaidas?

2. Kaip naudojau laiką, jėgas ir kitas iš Dievo gautas dovanas bei talentus?
Ar visa tai panaudojau, kad diena iš dienos daryčiau pažangą?
Gal buvau tingus ir apsileidęs?
Ar ugdau savo talentus ir naudoju juos kitų labui?
Ar rūpestingai atlieku savo pareigas ir įsipareigojimus, įvykdau pažadus?

3. Ar kantriai pakėliau skausmus bei gyvenimo nepasisekimus?
Gal visai nesirūpinau susivienyti su Kristumi kančioje ir sunkumuose, kad taip „papildyčiau, ko stinga Kristaus kančiai?“
Ar nustatytomis dienomis pasninkavau?

4. Ar buvau kuklus ir saugojau skaisčius savo jausmus bei visą kūną, kaip Šventosios Dvasios buveinę, skirtą prisikėlimui ir garbei?
Ar branginu sveikatą ir ja rūpinuosi?
Ar nežaloju sveikatos piktnaudžiaudamas alkoholiu, maistu, perdėtai laikydamasis dietų, ar atsisakau kvaišalų?
Ar savo kūną laikiau Dievo žmogui duotu meilės ženklu, pilnai atsiskleidžiančiu tik santuokoje?
Ar skiriu laiko poilsiui?
Ar neišniekinau savo kūno paleistuvavimu, ištvirkavimu, nepadoriais žodžiais ir mintimis, norais bei veiksmais?
Gal atsidaviau aistroms?
Gal dalyvavau krikščionišką ir žmogišką kilnumą žeminančiose paskaitose, pokalbiuose ar pasilinksminimuose?
Gal savo žodžiu ar elgesiu kitus gundžiau nusidėti?
Ar santuokiniame gyvenime laikiausi sąžinės nurodymų bei krikščioniškosios moralės normų?

5. Gal bijodamas ar veidmainiaudamas elgiausi prieš savo sąžinę?
Ar neskleidžiu melo ir šmeižto?
Ar atpažįstu savyje puikybę, pavydą, rūstumą, kerštą ir dėl to gailiuosi bei stengiuosi keistis?
Ar kovoju su savo ydomis?

6. Ar visada stengiausi gyventi kaip tikras Dievo vaikas ir elgtis pagal Šventosios Dvasios įkvėpimą?
Ar gerbiu ir stengiuosi suprasti mąstančius kitaip nei aš?
Gal esu savo norų ir aistrų vergas?
Ar saugau gamtą, neteršiu jos ir nešiukšlinu, taupau energetinius išteklius (elektrą, kurą ir kt.), ypač darbo aplinkoje?
Ar maisto perku tiek, kiek reikia, kad nereikėtų jo išmesti?
Gal brakonieriauju? Ar nesielgiu žiauriai su gyvūnais?