Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, Tėvo atspindy, pasigailėk mūsų!

Jėzau, amžinai spindinčioji šviesa, pasigailėk mūsų!

Jėzau, garbės karaliau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, teisingumo saule, pasigailėk mūsų!

Jėzau, Mergelės Marijos Sūnau, pasigailėk mūsų!

Jėzau meilingasis, pasigailėk mūsų!

Jėzau nuostabusis, pasigailėk mūsų!

Jėzau, galingasis Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, būsimojo amžiaus Tėve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, didžiojo patarimo angele, pasigailėk mūsų!

Jėzau galingasis, pasigailėk mūsų!

Jėzau kantrusis, pasigailėk mūsų!

Jėzau klusnusis, pasigailėk mūsų!

Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi, pasigailėk mūsų!

Jėzau, skaistumo mylėtojau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mūsų mylėtojau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, taikos Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, gyvybės davėjau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, dorybių paveiksle, pasigailėk mūsų!

Jėzau, uolusis sielų gelbėtojau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mūsų Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mūsų priegloba, pasigailėk mūsų!

Jėzau, vargšų tėve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, tikinčiųjų brangenybe, pasigailėk mūsų!

Jėzau, gerasis ganytojau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, tikroji šviesa, pasigailėk mūsų!

Jėzau, amžinoji išmintie, pasigailėk mūsų!

Jėzau, begalinis gerume, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mūsų kely ir gyvenime, pasigailėk mūsų!

Jėzau, angelų džiaugsme, pasigailėk mūsų!

Jėzau, patriarchų karaliau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, apaštalų mokytojau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, evangelistų įkvėpėjau, pasigailėk mūsų!

Jėzau, kankinių tvirtume, pasigailėk mūsų!

Jėzau, išpažinėjų šviesa, pasigailėk mūsų!

Jėzau, mergelių skaistume, pasigailėk mūsų!

Jėzau, visų šventųjų vainike, pasigailėk mūsų!

Būk mums maloningas, atleisk mums, Jėzau!

Būk mums maloningas, išklausyk mus, Jėzau!

Nuo visokio blogio gelbėk mus, Jėzau!

Nuo visokių nuodėmių gelbėk mus, Jėzau!

Nuo savo rūstybės gelbėk mus, Jėzau!

Nuo velnio žabangų gelbėk mus, Jėzau!

Nuo paleistuvavimo dvasios gelbėk mus, Jėzau!

Nuo amžinosios mirties gelbėk mus, Jėzau!

Nuo Tavo įkvėpimų niekinimo gelbėk mus, Jėzau!

Savo paslaptingu šventuoju įsikūnijimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo gimimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo kūdikyste gelbėk mus, Jėzau!

Savo dieviškuoju gyvenimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo vargais gelbėk mus, Jėzau!

Savo merdėjimu ir kančia gelbėk mus, Jėzau!

Savo kryžiumi ir apleidimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo alpimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo mirtimi ir palaidojimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo prisikėlimu iš numirusių gelbėk mus, Jėzau!

Savo įžengimu į dangų gelbėk mus, Jėzau!

Savo Švenčiausiojo Sakramento įsteigimu gelbėk mus, Jėzau!

Savo džiaugsmais gelbėk mus, Jėzau!

Savo garbe gelbėk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Jėzau!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, Jėzau!

Jėzau, išgirsk mus! Jėzau, išklausyk mus!

Melskimės.

Viešpatie Jėzau Kristau, Tu esi pasakęs:
„Prašykite, ir gausite, ieškokite, ir rasite, belskite, ir jums bus atidaryta“.

Meldžiame Tave, duok mums savo dieviškos meilės jausmų,
kad Tave mylėtume visa širdimi, žodžiu ir darbu bei niekuomet nesiliautume Tave garbinę.

Leisk mums, Viešpatie, visuomet bijoti Tavo šventojo Vardo
ir kartu jį mylėti, nes Tu niekuomet nenustoji vadovavęs tiems,
kuriuos sustiprini savo meilėje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius.

Amen.