Šventojo Jono Bosko litanija

Bosko

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

Marija Krikščionų Pagalba, melski už mus!
Šventasis Juozapai, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Salezai, melski už mus!
Šventasis Domininkai Savio, melski už mus!
Šventoji Marija Dominika Mazzarello, melski už mus!
Šventasis Jonai Bosko, pavyzdingiausias kunige, melski už mus!
Dorybių didvyriškumo pavyzdy, melski už mus!
Švelnumo ir meilės įsikūnijime, melski už mus!
Kantrumo karžygy, melski už mus!
Vaikų gerasis tėve, melski už mus!
Idealusis jaunimo auklėtojau, melski už mus!
Išpažinčių apaštale, melski už mus!
Misijų organizatoriau, melski už mus!
Švenčiausiojo Sakramento garbinimo skatintojau, melski už mus!
Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų kongregacijų steigėjau, melski už mus!
Popiežiaus neklaidingumo skelbėjau, melski už mus!
Marijos Krikščionių Pagalbos garbės skleidėjau, melski už mus!
Dievo malomų dalytojau, melski už mus!
Ligonių gydytojau, melski už mus!
Šventojo Rožančiaus maldos gerbėjau, melski už mus!
Katalikiškosios spaudos globėjau, melski už mus!
Didysis blaivybės apaštale, melski už mus!
„Melskis ir dirbk” šūkio įgvendintojau, melski už mus!

Melski už mus šventasis Jonai Bosko,
kad taptume ištikimi Jėzaus ir Marijos Krikščionių Pagalbos garbintojai!

Melskimės.

Dieve, Tu šventąjį išpažinėją ir kunigą
Joną Bosko pašaukei būti jaunimo tėvu ir mokytoju
ir jo pastangomis, Mergelei Marijai padedant,
praturtinai savo Bažnyčią naujomis vienuolijomis.
Leisk mums, užsidegus ta pačia meilės ugnimi,
ieškoti sielų ir tik Tau vienam tarnauti.
To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.