Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Kristaus, amžinojo Tėvo vienatinio Sūnaus, Kraujau, išgelbėk mus!

Kristaus, įsikūnijusio Dievo Žodžio, Kraujau, išgelbėk mus!

Kristaus, Naujojo ir Amžinojo Testamento, Kraujau, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, Alyvų sode sruvenęs žemėn, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, tekėjęs nuplakant, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, ištryškęs erškėčiais vainikuojant, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, išlietas ant kryžiaus, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, mūsų išganymo kaina, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, be kurio nėra atleidimo, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, eucharistinis sielų gėrime ir apsiplovime, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, gailestingumo srove, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, piktosios dvasios nugalėtojau, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, kankinių tvirtume, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, išpažinėjų jėga, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, skaistumo šaltini, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, svyruojančiųjų stiprybe, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, vargstančiųjų pagalba, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, verkiančiųjų paguoda, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, atgailojančiųjų viltie, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, mirštančiųjų gyvybe, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, širdžių ramybe ir malonume, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, amžinosios laimės laide, išgelbėk mus!

Kristaus Kraujau, skaistyklos vėlių vaduotojau, išgelbėk mus! 

Kristaus Kraujau, visokios garbės ir šlovės vertasis, išgelbėk mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Savo krauju atpirkai mus, Viešpatie! Ir padarei iš mūsų Dievo karalystę!

Melskimės.

Visagali amžinasis Dieve, vienatinį savo Sūnų Tu paskyrei pasaulio Atpirkėju ir panorėjai būti permaldautas jo Krauju, todėl suteik mums malonę, kad mes tą Kraują, kaip savo išganymo kainą didžiai gerbtume ir jo galybe būtume apsaugoti nuo visokių blogybių žemėje, o danguje galėtume džiaugtis amžinaisiais atpirkimo vaisiais. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.

Brangiausiojo Jėzaus Kraujo litanija buvo parengta Šventosios kongregacijos apeigų ir paskelbta popiežiaus Jono XXIII vasario 24, 1960.
Atsidavimą Jėzaus Brangiausiajam Kraujui pirmasis išpopuliarino Šv. Gaspar del Bufalo (1786-1837, švenčiame gruodžio 28), įkūręs Brangiausiojo Kraujo misionierius.