Maldos akcija už Šeimą

„Bažnyčia kviečia visuomenę ir valstybę pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrina ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų. Šeima nėra tik socialinis ar teisinis konstruktas, kurio apibrėžimas priklauso vien nuo įstatymų leidėjo valios. Šeima taip pat nėra vien tik bendras gyvenimas, siejamas emocinių ar turtinių ryšių. Ji yra prigimtinė bendruomenė, kylanti iš anksto žmoguje sąlygoto lyčių papildomumo. Skirtingų lyčių papildomumas – esminė šeimos atsiradimo sąlyga, todėl šeimą išskiria iš visų kitų bendro gyvenimo formų.”

Lietuvos vyskupų laiškas

Malda už Šeimą – Visuomenės ir valstybės pagrindą

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta
ir atnaujinsi žemės veidą.

Melskimės

Visagali Amžinasis Tėve,
nuolankiai meldžiame Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu,
atleisk mums mūsų tautos nuodėmes,
duok jėgų priimti Tave atmetančius,
padėk išsaugoti Tėvynės laisvę
ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą.

Tėve, savo gailestingosios Meilės jėga sustabdyk blogį ir
apšviesk žmonių protus ir širdis pasirinkti gėrį.

Amen.

O Kraujau ir Vandenie,
kuris ištryškai iš Jėzaus Širdies kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu Tavimi.

Jėzau, pasitikiu Tavimi.
Jėzau, pasitikiu Tavimi.
Jėzau, pasitikiu Tavimi.

O Švenčiausioji Mergele Marija, Gailestingumo Motina,
melski už mus.

Visi Lietuvos kankiniai ir šventieji, melskite už mus!