Šventojo Kazimiero litanija

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,  pasigailėk mūsų!

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, melski už mus!
Angeliškasis jaunuoli, melski už mus!
Dievo meilės žibury, melski už mus!
Ištvermingasis Kristaus sekėjau, melski už mus!
Uolusis Marijos garbintojau, melski už mus!
Gražiausių dorybių gėlyne, melski už mus!
Nuolatinės maldos brangintojau, melski už mus!
Maldos ir darbo jungėjau, melski už mus!
Pasninkų ir santūros mylėtojau, melski už mus!
Skaistusis nekaltybės karžygy, melski už mus!
Jaunatviškos skaistybės mokytojau, melski už mus!
Didysis artimo mylėtojau, melski už mus!
Švelnusis prislėgtųjų guodėjau, melski už mus!
Dosnusis našlių šelpėjau, melski už mus!
Jautrusis našlaičių tėve, melski už mus!
Tikroji paliegėlių viltie, melski už mus!
Tikėjimo palaikytojau, melski už mus!
Bažnyčios ir valstybės taikintojau, melski už mus!
Tiesos ir teisingumo vykdytojau, melski už mus!
Krikščioniškosios drausmės atstove, melski už mus!
Nuostabios išminties vyre, melski už mus!
Pavyzdy pasaulio galiūnams, melski už mus!
Mūsų Bažnyčios papuošale, melski už mus!
Mūsų Tėvynės užtarėjau, melski už mus!
Garbingasis Lietuvos sūnau ir globėjau, melski už mus!

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Kazimierai. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

MELSKIMĖS.
Dieve, Tu šventąjį Kazimierą stiprinai ištvermės dorybe
tarp karaliaus dvaro malonumų ir pasaulio vilionių.
Jam užtariant, padėk ir visiems savo tikintiesiems
neprisirišti prie žemės ir pastoviai siekti dangaus.
Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šaltinis: https://www.katedra.lt/sv-kazimieras/maldos/