Kaip melstis šią noveną

1. Persižegnoti.
2. Melstis atgailos, gailesčio aktą ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Keletas galimų gailesčio aktų:
a. ,,Prisipažįstu Visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais….”.
b. ,,Gailiuosi, mano Dieve, kad ne visada buvau ištikimas Tau, kad esu nusikaltęs Tavo meilei. Atleisk man, Viešpatie! Nuoširdžiai ryžtuosi taisytis. Jėzau, stiprink mane! Amen.”
c. ,,Gerasis Dieve, nuoširdžiai gailiuosi už tas nuodėmes, kuriomis Tave įžeidžiau ir kurios slegia mano sąžinę. Atleisk, kad dažnai vykdžiau pirmiausia savo, o ne Tavo valią. Padėk man išvengti blogio ir daugiau nebenusidėti. Žinau, jog Tu myli nepaisydamas mano silpnybių bei nuodėmių, todėl noriu grįžti pas Tave, gerasis Tėve. Suteik drąsos viską gerai išpažinti ir duok jėgų ištesėti visus gerus pasiryžimus. Amen.”
3. Melstis tris pirmuosius rožinio slėpinius.
4. Skaityti novenos dienos maldą.
5. Melstis likusius du rožinio slėpinius.
6. Užbaigti bendrąja novenos malda į M. Mariją, kuri atriša mazgus.

1 Diena

Pirmoji diena

Švenčiausioji Mergele Marija,
mano mylimiausioji Motina, tu, kuri atriši ,,mazgus”,
kurie slegia tavo vaikus,
ištiesk savo gailestingąsias rankas virš manęs.

Šiandien atiduodu tau šį ,,mazgą” (įvardinti jį, jei įmanoma)
ir kiekvieną neigiamą pasekmę, kurią jis sukelia mano gyvenime.
Atiduodu tau šį ,,mazgą”, kuris mane kankina,
daro mane nelaimingu
ir neleidžia man susivienyti su tavimi ir tavo Sūnumi – Išganytoju Jėzumi.

Kreipiuosi į tave, Mergele Marija, kuri atriši mazgus,
nes pasitikiu tavimi ir žinau,
kad niekada neatstūmei nė vieno nusidėjusio savo vaiko,
kuris šaukėsi tavo pagalbos.

Tikiu, kad tu gali atrišti šį mazgą, nes Jėzus Tau viską dovanoja.
Tikiu, kad tu nori atrišti šį mazgą, nes esi mano Motina.
Žinau, kad tai padarysi, nes myli mane amžinąja meile.
Dėkoju tau, mano mylima Motina.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Kas ieško malonės, tas ją gaus iš Mergelės Marijos rankų.

Džiaugsmo slėpiniai

pirmadienį ir šeštadienį

 1. APREIŠKIMAS (Angelas apreiškia Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą)
 2. APLANKYMAS (Marija lanko šv. Elzbietą)
 3. GIMIMAS (Gimsta pasaulio Atpirkėjas)
 4. PAAUKOJIMAS (Išganytojas aukojamas šventykloje)
 5. ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE (Viešpats Jėzus randamas šventykloje)

Šviesos slėpiniai

ketvirtadienį

 1. KRIKŠTAS JORDANE (Jonas krikštija Viešpatį Jėzų)
 2. APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE (Viešpats Jėzus vandenį verčia vynu)
 3. DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS RAGINANT ATSIVERSTI (Viepats Jėzus skelbia atsivertimą)
 4. ATSIMAINYMAS (Viešpaties Jėzaus pasikeitimas)
 5. EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS (Paskutinė vakarienė au apaštalais)

Kančios slėpiniai

antradienį ir penktadienį

 1. MALDA ALYVŲ SODE (Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų daržely)
 2. NUPLAKIMAS (Viešpats Jėzus nuplakamas)
 3. VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS (Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais)
 4. KRYŽIAUS NEŠIMAS (Viešpats Jėzus neša kryžių)
 5. NUKRYŽIAVIMAS (Viešpats Jėzus nukryžiuotas miršta)

Garbės slėpiniai

trečiadienį ir sekmadienį

 1. PRISIKĖLIMAS (Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių)
 2. ŽENGIMAS Į DANGŲ (Viešpats Jėzus žengia į dangų)
 3. ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Į žemę atsiunčiama Šventoji Dvasia)
 4. MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ (Švč. Dievo Motina paimama į dangų)
 5. MARIJOS VAINIKAVIMAS (Švč. Dievo Motina danguje vainikuojama)

Baigiamoji malda į Dievo Motiną, kuri atriša mazgus

Mergele Marija, Dieviškosios Meilės Motina,

Motina, kuri niekad neapleidai nė vieno savo vaikelio, kuris šaukiasi tavo pagalbos.
Motina, kurios rankos be perstojo dirba dėl savo mylimų vaikų,
nes yra skatinamos dieviškos meilės ir nesibaigiančio gailestingumo, trykštančio iš tavo Širdies.
Atkreipk į mane savo užjaučiantį žvilgsnį,
pažvelk į mano gyvenimo ,,mazgų” daugybę.
Tu pažįsti mano neviltį ir skausmą.
Žinai, kaip mane paralyžiuoja šie ,,mazgai”,
Marija, Motina Dievo patikėta atrišti savo vaikų gyvenimo ,,mazgus”,
atiduodu savo gyvenimo juostą į tavo rankas.
Niekas, netgi pats piktasis, neišplėš jos iš Tavo globos.
Tavo rankose nėra nė vieno mazgo, kurio tu nepajėgtum atrišti.
Visagale Motina, tavo malonės užtarimo galia prieš Tavo Sūnų Jėzų,
mano Išganytoją, priimk šiandien į savo rankas šį mano ,,mazgą” … (įvardinti jį, jei įmanoma).

Dėl Dievo garbės prašau jį atrišti ir atrišti visiems laikams.
Viliuosi tavimi. Esi vienintelė paguoda, kurią man suteikė Dievas.
Esi stiprybė mano silpnume, turtingumas mano skurdumo, išlaisvinimas iš viso to, kas man trukdo būti su Jėzumi.
Priimk mano kreipimąsi.
Saugok, vesk, gink mane, būk mano prieglobsčiu.

Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mane.

Jėzaus ir mūsų Motina, Švenčiausioji Marija, Dievo Motina,
tu žinai, kad mūsų gyvenime yra daugybė didelių ir mažų mazgų.
Mes jaučiamės prislėgti, prispausti mūsų problemų ir nepajėgūs jas išspręsti.
Pasitikime tavimi, Taikos ir Gailestingumo Motina.
Kreipiamės į Tėvą per Jėzų Kristų Šventojoje Dvasioje, vienybėje su angelais ir šventaisiais.
Marija, vainikuota dvylika žvaigždžių, tu, kuri savo šventomis kojomis sutrynei žalčio galvą,
neleisk mums patekti į piktojo pagundą, išlaisvink iš kiekvienos vergystės, priklausomybės, sumaišties ir nesaugumo.
Suteik savo malonę ir šviesą, kad galėtume matyti mus supančiose tamsybėse ir eiti teisingu keliu.
Kilnioji Motina, maldaujame tavęs, padėk mums.
Nuolankiai tavęs prašome:
Mergele Marija, kuri atriši mazgus, melski už mus
ir užtark mus prieš savo Sūnų Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.