Maldos Šventajam Juozapui

Į Tave, palaimintasis Juozapai,
kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos
su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele,
Dievo gimdytoja,
ir dėl to tėviško džiaugsmo,
su kuriuo glaudei prie savęs kūdikėlį Jėzų,
maloningai pažvelk į visus,
kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju,
ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.

Rūpestingasis Šventosios Šeimos Sarge,
saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti
visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gėlbėtojau,
stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų
iš gresiančio Jo gyvybei pavojaus,
taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią
nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
o kiekvieną mūsų nuolat globok,
kad, stiprinami tavo pavyzdžio ir pagalbos,
galėtume šventai gyventi,
Dievo malonėje numirti ir pasiekti
amžinąją dangaus laimę.
Amen.

Septyni šventojo Juozapo džiaugsmai ir skausmai

Septyni šventojo Juozapo džiaugsmai ir skausmai

1. Skaistusis Marijos Sužadėtini, malonus šventasis Juozapai, koks didis buvo tavo širdies nerimas ir abejonė nutarus, kad  turi atleisti  savo mylimiausią sužadėtinę, kai ji dėl slėpiningo Dievo sumanymo tapo nėščia; bet ir koks neišsakomas  buvo tavo džiaugsmas, kai Angelas tau apreiškė šį dievišką planą.

Dėl šito skausmo ir dėl tavo džiaugsmo, meldžiame tave, padėk mums dabar gero gyvenimo malone, o vieną dieną šventos mirties paguoda.

Tėve mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui.

2. Garbingas šventasis Juozapai, kuris buvai skirtas kilniausiai pareigai būti įsikūnijusio Žodžio „tėvu“, skausmas, kurį patyrei, būdamas šalia Jėzaus, gimusio tokiame neturte ir žmonių abejingume, pavirto džiaugsmu, kai išgirdai giedančius angelus ir pamatei kilnius svetimšalius, garbinančius Kūdikėlį.

Dėl tos kančios ir dėl tavo džiaugsmo, padaryk, kad po visų šio mūsų žemiško gyvenimo vargų galėtume amžinai džiaugtis dangiško gyvenimo šviesybe.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui.

3. Garbingas šventasis Juozapai, kuris buvai toks ištikimas išrinktosios tautos dieviškajam įstatymui, kraujas, kurį Kūdikėlis Jėzus praliejo apipjaustymo apeigose, sukėlė tavo sielai begalinį skausmą, bet tave paguodė  „tėvo“ pareiga  duoti Kūdikiui tą paslaptingą vardą „Jėzus“, kurį nurodė  Angelas ir kuris reiškė žmonių atpirkimo misiją.

Dėl  tavo skausmo ir to džiaugsmo padaryk, kad mes, nuo visų nuodėmių nuvalyti, galėtume gyventi su Jėzaus vardu lūpose ir širdyje.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

4. O maloniausias šventasis Juozapai, nors nedalyvavai atpirkimo paslaptyse, bet Simeono pranašystė apie Jėzų ir Mariją pervėrė ir tavo mylinčią širdį. Tačiau tave paguodė mintis, kad per Jėzaus Kančią ir Marijos skausmus daugybė sielų bus išgelbėta.

Dėl tavo skausmo ir tavo džiaugsmo išmelsk, kad ir mes priklausytume išrinktiesiems.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

5. O šventasis Juozapai, rūpestingiausias Dievo Sūnaus globėjau, kaip tu kentėjai, turėdamas gelbėti Kūdikėlį, Aukščiausiojo Sūnų, nuo karaliaus Erodo kėslų jį nužudyti, ir keltis į svetimą šalį. Tačiau kaip džiaugeisi, kad su tavimi nuolat yra Dievas ir Marija, tavo mylimiausia sužadėtinė.

Dėl tavo skausmo ir džiaugsmo, išmelsk mums, kad, vengdami kiekvienos nusidėjimo progos, galėtume gyventi šventai, tarnaudami Viešpačiui ir vargingiausiam artimui.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

6. O Šventosios Šeimos angele globėjau, šventasis Juozapai, grįžtant iš Egipto tave labai vargino liūdni būgštavimai, nes, norėdamas apsigyventi Betliejuje,  sužinojai, kad ten karaliauja dar už  Erodą žiauresnis karalius. Vis dėlto netrukus Angelas paragino tave nuvykti į Nazaretą, ir tu su didžiausiu džiaugsmu šalia Jėzaus ir Marijos pragyvenai iki savo dienų pabaigos.

Dėl to skausmo ir  ilgai trukusio džiaugsmo  išmelsk mums, kad,  nuo visokio nerimo apsaugoti, galėtume ramiai gyventi ir Jėzaus bei Marijos globojami šventai numirti.

Tėve Mūsų,  Sveika, Marija, Garbė Dievui

7. O garbingas šventasis Juozapai, pavyzdinga šeimos galva, be savo kaltės praradęs vaiką Jėzų, su nerimu ir skausmu tris dienas drauge su Marija jo ieškojai, kol su didžiausiu džiaugsmu suradai jį Šventykloje tarp  Rašto aiškintojų.

Dėl to skausmo ir didžio tavo džiaugsmo, meldžiame tave, tegu niekada neprarasime Jėzaus dėl savo nuodėmių, ir kuo greičiau jo ieškosime, jei taip atsitiktų.

Tėve Mūsų, Sveika, Marija, Garbė Dievui

Šv. Juozapo litanija