Šventojo Jono Bosko novena (devyndienis)

Šventasis Jonai Bosko,

Tu degei meile Jėzui Švenčiausiame Sakramente ir uoliai skleidei pamaldumą Jam.
Tu taip labai vertinai Šventąsias Mišias, dažną šventąją Komuniją ir bažnyčios lankymą.
Padėk ir mums būti taip pat pamaldiems, kad Eucharistinis Jėzus nuolat
gyventų mūsų širdyse.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Jonai Bosko,

dėl savo meilės Marijai, Krikščionių Pagalbai, kuri čia žemėje buvo Tavo Motina ir Mokytoja,
išmelsk mums tikrą ir pastovų pamaldumą Marijai,
kad galėtume pelnyti jos galingą globą gyvenime ir mirtyje.
Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Jonai Bosko,

dėl savo meilės, kuria kaip sūnus mylėjai Bažnyčią ir Šventąjį Tėvą
ir narsiai jį gynei iki paskutinės savo gyvenimo valandos,
išmelsk mums malonę, kad mes visuomet būtume geri Katalikų Bažnyčios
vaikai ir mylėtume bei gerbtume Šventąjį Tėvą,
būdami jam visiškai klusnūs.
Amen

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Jonai Bosko,

dėl savo didžios meilės jaunimui per kurią tapai jam tėvu ir mokytoju,
ir dėl didvyriško pasiaukojimo jo išganymui padaryk,
kad ir mes mylėtume jaunimą šventa ir pasiaukojančia meile.
Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Jonai Bosko,

kuris įsteigei Saleziečių ir Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Kongregacijas,
kad nuolat būtų Tavo apaštalavimo sekėjų,
padaryk, kad abi tos vienuolinės šeimos spinduliuotų Tavo dvasia
ir ištikimai sektų Tavo didvyriškomis dorybėmis.
Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Jonai Bosko,

kuris siekdamas tobulesnių gyvo tikėjimo ir pasiaukojančios meilės vaisių,
įsteigei Saleziečių Bendradarbių Draugiją, padaryk, kad jos nariai būtų šviesūs
krikščioniškų dorybių pavyzdžiai ir apvaizdinga parama
Tavo veiklai.
Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šventasis Jonai Bosko,

kuris žmonių išganymui siuntei savo misionierius į
tolimiausius žemės pakraščius, uždek ir mus
ta pačia meile, kad mokėtume ieškoti nemirtingų sielų
ir laimėti jas Dievui.
Amen.

TĖVE MŪSŲ, kuris esi danguje!
Teesie šventas Tavo vardas,
teateinie Tavo karalystė,
teesie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien
ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.

SVEIKA, MARIJA, malonės pilnoji!
Viešpats su Tavimi. Tu pagirta tarp moterų,
ir pagirtas Tavo Sūnus Jėzus.

Šventoji Marija, Dievo motina,
melski už mus, nusidėjėlius,

ir užliek visą žmoniją
savo Meilės Liepsnos malonės veikimu,

dabar ir mūsų mirties valandą.

Garbė Dievui: Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai

Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados per amžių amžius.

Melskimės.
Dieve, Tu pašaukei šventąjį Joną Bosko būti jaunimo auklėtoju, tėvu ir mokytoju.
Paklusnus Tavo valiai ir Mergelės Marijos padedamas Jis įsteigė Bažnyčioje naują Bendruomenę.
Padaryk, meldžiame Tave, kad ir mes, degdami tokia pačia meile,
galėtume laimėti sielas ir Tau tarnauti.
Per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.