Šventosios Filomenos novena

Šv.Filomena

Devyndienis į Šventąją Filomeną

Didi šv. Filomena, garbingoji mergele ir kankine,
mūsų laikų stebukladare,
išmelsk man sielos ir kūno, širdies ir troškimų, minčių ir jausmų tyrumo.
Su ta kantrybe, kurią parodei per savo kančią,
išmelsk man jėgų ir ištvermės,
kad nuolankiai priimčiau visas negalias, kurias man siųs Dievas.
Kaip tu buvai išgelbėta iš Tiberio upės gelmių,
į kurias savo persekiotojų buvai įmesta,
kad ir aš taip galėčiau išplaukti iš gundymo verpetų
ir išsigelbėti nepražudęs savo sielos.

Tu, ištikimoji Jėzaus sužadėtine,
būdama Danguje, išmelsk man be šių malonių dar šią ypatingą dovaną
(pasakyk, ko prašai…).
Nekaltoji ir šventoji kankine, išmelsk man Dangaus gailestingumo
ir padrąsink mane pagundose, padėk pavojuose,
ypatingai man pagelbėk mirties valandą.

Rūpinkis visos Katalikų Bažnyčios reikalais,
melskis, kad ji būtų stipri ir galinga, kad plistų šventas tikėjimas.
Melskis už Šventąjį Tėvą, kunigus, teisiųjų tvirtumą, nusidėjėlių atsivertimą,
sielų, ypač mano artimųjų, išvadavimą iš skaistyklos.

Didi šventoji, kurios pergalę švenčiame žemėje,
išmelsk, kad vienąsyk ir aš galėčiau išvysti tavo garbės karūną Danguje ir amžiais šlovinti Jį,
kuris taip dosniai atlygina Amžinybėje už kentėjimus,
ištvertus dėl Jo meilės šiame trumpame gyvenime.

Amen.

Malda

Tyriausioji mergele, garbingoji kankine, šventoji Filomena,
kurią Dievas savo amžinąja galia šiomis siaubingomis dienomis tikėjimo atnaujinimui,
vilties sustiprinimui ir krikščioniškajam pasiaukojimui atgaivinti
apreiškė pasauliui, – puolu prie tavo kojų.
Gerumo ir meilės kupina mergele,
išgirsk mano nuolankią maldą ir išmelsk man iš Dievo tokį skaistumą,
dėl kurio tu atsisakei didžiausių pasaulio džiaugsmų;
tokią sielos tvirtybę, kuri leido tau atsispirti žiauriausiems persekiojimams,
ir parodei Dievui, mūsų Jėzui Kristui,
tokią liepsnojančią meilę, kurios jokios kančios neįstengė tavo širdyje užgesinti.
Kad, sekdamas tavo pavyzdžiu šiame gyvenime,
galėčiau vienądien būti vainikuotas su tavimi Danguje.

Amen.

Šv. Filomenos litanija