Novena nekaltai pradėtajai Švč. Mergelei Marijai

Novena yra ypatingas maldos būdas, meldžiant užtarimo ir malonių.
Novena paprastai kartojama devynias dienas iš eilės.

Nekaltai Pradėtoji Mergele Marija,
mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Motina ir mūsų Motina,
mes pasitikime Tavo visagalinčiu ir nuolatiniu užtarimu,
taip dažnai pasireiškiančiu per Stebuklingąjį Medalikėlį.
Mes, Tave mylintys ir ištikimi vaikai,
per šią noveną meldžiame šių malonių:

(…. paminėti, ko prašome),

jei jos būtų naudingos mūsų ir tų,
už kuriuos meldžiamės, nemirtingoms sieloms.

Marija, suteik mums pasibjaurėjimą nuodėme ir tą širdies tyrumą,
kuris priartintų mus prie Dievo,
kad kiekviena mūsų mintis, žodis ir darbas didintų Jo šlovę.

Suteik mums maldos dvasią ir padėk mums atsižadėti savęs,
kad per atgailą galėtume susigrąžinti tai, ką praradome per nuodėmę.
Pagaliau leisk mums pasiekti dangaus laimę,
kur Tu esi, angelų ir žmonių Karaliene.

Amen.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji, melski už mus, kurie šaukiamės Tavo pagalbos.

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta,
kad apleistum bent vieną, kas bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas.
Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina!
Mes einame pas Tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie Tavo kojų.
Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių,
bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

Amen.