Šventosios Šeimos litanija

Šventoji Šeima

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!

Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Jėzau, Marija ir Juozapai, padėkite mums.
Jėzau, Marija ir Juozapai, Sūnau, Motina ir Šventosios Šeimos galva, padėkite mums.
Jėzau, Marija ir Juozapai, Dieviškas Vaike, tyra Sužadėtine ir nuoširdus Sužadėtini, padėkite mums.
Jėzau, Marija ir Juozapai, per visus amžius vadinami Šventąja Šeima, padėkite mums.
Jėzau, Marija ir Juozapai, visiems laikams palaiminti Tėvo, Motinos ir Vaiko vardai, sudarantys Šventąją Šeimą, padėkite mums.
Jėzau, Marija ir Juozapai, mūsų pagarbos ir meilės vertieji, padėkite mums.
Jėzau, Marija ir Juozapai, kuriuos visas pasaulis garbina kaip Šventąją Šeimą, padėkite mums.
Šventoji Šeima, dangiškosios Švč. Trejybės žemiškas atvaizde, melski už mus.
Šventoji Šeima, Bažnyčios gynėja ir pavyzdy, melski už mus
Šventoji Šeima, kurios Galva ir Saugotojas yra tėviško budrumo ir meilės pavyzdys, melski už mus.
Šventoji Šeima, kurios Motina yra motiniško rūpesčio ir meilės pavyzdys, melski už mus.
Šventoji Šeima, kurios Vaikas yra paklusnumo, pamaldumo ir Sūnaus meilės pavyzdys, melski už mus.
Šventoji Šeima, pasaulio dalykų skurdi, bet dangaus gėrybių turtinga, melski už mus.
Šventoji Šeima, pasaulio paniekinta, bet prieš Dievą didi, melski už mus.
Šventoji Šeima, didžiausiais sunkumais išbandyta, melski už mus.
Šventoji Šeima, varganą, sunkų ir atgailos gyvenimą gyvenusi, melski už mus.
Šventoji Šeima, kelionėje į Betliejų kentėjusi, melski už mus.
Šventoji Šeima, visų atmesta ir paniekinta Betliejuje ir tik tvarte prieglobstį radusi, melski už mus.
Šventoji šeima, Betliejuje priversta apsigyventi tvarte gyvulių apsuptyje, melski už mus.
Šventoji Šeima, angelų choru pasveikinta, išaukštinta ir pašlovinta giesmėmis, melski už mus.
Šventoji Šeima, neturtingų piemenių aplankyta ir nustebinta, melski už mus.
Šventoji Šeima, priėmusi piemenų sveikinimus, melski už mus.
Šventoji Šeima, šventykloje pristatyta, melski už mus.
Šventoji Šeima, švento pamaldžiojo senolio Simeono pasveikinta, išaukštinta, patvirtinta ir palaiminta, melski už mus.
Šventoji Šeima, pranašės Onos evangelizuota, melski už mus.
Šventoji Šeima, Trijų Išminčių iš Rytų aplankyta ir pagarbinta, jų dovanas priėmusi, melski už mus.
Šventoji Šeima, persekiota ir į svetimą šalį ištremta, melski už mus.
Šventoji Šeima, Egipte, pagonių žemėje, apsaugota, gyvenusi slaptoje ir nežinomybėje, melski už mus.
Šventoji Šeima, Nazarete savo namuose pasislėpusi ir nežinoma, melski už mus.
Šventoji Šeima, ramybėje ir meilėje gyvenanti, melski už mus.
Šventoji Šeima, gyvenimo su džiugia širdimi pavyzdy, melski už mus.
Šventoji Šeima, ištikimai Viešpaties įstatymų besilaikanti, melski už mus.
Šventoji Šeima, krikščioniškų šeimų gyvenimo pavyzdy, melski už mus.
Šventoji Šeima, tobulas visų dorybių pavyzdy, melski už mus.
Šventoji Šeima, švelniausia, nuolankiausia ir pamaldžiausia, melski už mus.
Šventoji Šeima, išmintingiausia, kantriausia ir klusniausia, melski už mus.
Šventoji Šeima, tyriausia, paprasčiausia ir rūpestingiausia, melski už mus.
Šventoji Šeima, ištikimiausia, drąsiausia ir galingiausia, melski už mus.
Šventoji Šeima, apdairiausia, dosniausia ir garbingiausia, melski už mus.
Šventoji Šeima, taikos, meilės ir vienybės gelme, melski už mus.
Šventoji Šeima, visų šeimų mokykla ir pavyzdy, melski už mus.
Šventoji Šeima, kontempliacijos namai ir mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, nuolankumo ir meilės dorybių mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, tobulos Dievo ir artimo meilės mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, nepasotinamo Dievo troškimo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, atleidimo ir abipusio priėmimo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, sunkaus darbo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, savęs išsižadėjimo ir pasiaukojimo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, Dievo valios tobulo priėmimo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, gilios ramybės ir tobulo džiaugsmo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, amžino skaistumo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, evangelinio neturto mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, tobulo ir skubaus paklusnumo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, visavertės meilės, jos trokštantiems, mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, begalinio ir didžiulio sielų išganymo troškimo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, šilto priėmimo ir dosnaus svetingumo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, geros valios ir dosnumo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, tikėjimo, vilties ir meilės mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, protingumo, tvirtumo, teisingumo ir saikingumo mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, visų dorybių mokykla, melski už mus.
Šventoji Šeima, tylos ir vienatvės namai, melski už mus.
Šventoji Šeima, ramybės ir santarvės centre, melski už mus.
Šventoji Šeima, mūsų paguoda ir prieglobsti gyvenime, mūsų viltis mirties valandą, melski už mus.
Šventoji Šeima, visų malonių turėtoja ir dalytoja, melski už mus.
Šventoji Šeima, mūsų dangiškieji globėjai, gynėjai ir užtarėjai, melski už mus.
Šventoji Šeima, belaisvių išvadavime ir kenčiančiųjų paguoda, melski už mus.
Šventoji Šeima, krikščionių pagalba ir sergančiųjų sveikata, melski už mus.
Šventoji Šeima, nusidėjėlių atvertime ir tremtinių sugrįžime, melski už mus.
Šventoji Šeima, sielų laisve skaistykloje, melski už mus.
Šventoji Šeima, demonų ir piktųjų dvasių siaube ir nugalėtoja, melski už mus.
Šventoji Šeima, vargšų gynėja ir aprūpintoja, melski už mus.
Šventoji Šeima, našlių ir našlaičių paguoda, melski už mus.
Šventoji Šeima, vaisingumo galia ir saugus gimdyme, melski už mus.
Šventoji Šeima, visas poras surišanti jungtie, melski už mus.
Šventoji Šeima, visų nesutarimų baigtis, melski už mus.
Šventoji Šeima, krikščioniškoje dvasioje atgimdytų šeimų pavyzdy, melski už mus.
Šventoji Šeima, visų šeimų globėja, gynėja ir saugotoja, melski už mus.
Šventoji Šeima, apgaubk mus gailestingumu, melski už mus.
Šventoji Šeima, apgaubk mus gerumu, melski už mus.
Šventoji Šeima, apgaubk mus nuolankumu, melski už mus.
Šventoji Šeima, apgaubk mus kantrumu, melski už mus.
Šventoji Šeima, apgaubk mus atleidimu, melski už mus.
Šventoji Šeima, apgaubk mus dėkingumu, melski už mus.
Nuo visko, kas galėtų sutrikdyti širdžių ramybę ir vienybę,
– Šventosios Šeimos užtarimu, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo širdies ir proto išblaškymo ir nevilties, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo abejingumo ir nejautrumo tarnyboje Tau, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo malonumų ir patogumų ieškojimo gyvenime, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo pasaulio turtų pagundų, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo prisirišimo prie žemiškųjų gėrybių, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo garbėtroškos, gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo staigios mirties nepasiruošus, gelbėk mus, Viešpatie.
Per tobuliausią trijų Širdžių vienybę, gelbėk mus, Viešpatie.
Per šv. Šeimos neturtą ir nuolankumą, gelbėk mus, Viešpatie.
Per šv. Šeimos tobulą paklusnumą, gelbėk mus, Viešpatie.
Per šv. Šeimos sielvartą ir skausmo kelius, gelbėk mus, Viešpatie.
Per šv. Šeimos darbus ir vargus, gelbėk mus, Viešpatie.
Per šv. Šeimos maldas ir tylą, maloningai išklausyk mus.
Per šv. Šeimos, kaip tobuliausios šeimos veikimą, maloningai išklausyk mus.
Jėzau, Marija ir Juozapai,
– Šventoji Šeima, maloningai išklausyk mus.
Padėk mūsų šeimai, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume neturtą, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume nuolankumą, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume darbą, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume tvarką, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume ramybę, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume gerumą, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume gailestingą meilę, maloningai išklausyk mus.
Kad pamiltume mandagumą, maloningai išklausyk mus.

Kad pamiltume taiką, maloningai išklausyk mus.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus Viešpatie.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų.

Šventoji Šeima, Jėzau, Marija ir Juozapai, melskite už mus.

Kad taptume verti Kristaus žadėjimų

Melskimės: gerumo ir gailestingumo Dieve, su meile pakvietęs mus į šią Šventosios Šeimos bendrystę, leisk kad mes visada galėtume garbinti ir sekti Jėzų, Mariją ir Juozapą, kad, gėrėdamiesi jais žemėje, galėtume džiaugtis jų bendryste ir danguje. To prašome per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

SKIRTA: privačiai maldai
VERSTA: JB iš anglų kalbos, Kun. Mindaugas Malinauskas SJ