Melskis

Šv. Dvasiai

Novena į Šventąją Dvasią: 9 diena

2020-06-20T18:08:11+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

9 Diena Duok mums, mylintiems tave, tikintiems tava galia, dovanas septynerias! Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną! Šventosios Dvasios vaisiai Šventosios Dvasios vaisiai tobulina ant­gamtines dorybes, įgalindami jas prakti­kuoti, būnant klusnesniais dieviškiems įkvėpimams. Vadovaujami Šventosios Dva­sios, mes geriau pažįstame ir labiau pamils­tame Dievą, nuoširdžiau [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 7 diena

2020-06-20T18:07:05+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

7 Diena Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista. Patarimo dovana Patarimo dovana praturtina sielą ant­gamtiniu sumanumu ir įgalina ją greitai ir teisingai spręsti, ką reikia daryti net ir sun­kiausiose aplinkybėse. Patarimo dovana pri­taiko Pažinimo ir Supratimo dovanas dau­gybei atskiru atveju kasdieniniame gyveni­me, einant tėvų, [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 6 diena

2019-01-27T20:05:35+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

6 Diena Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu, viskas - atvira žaizda. Supratimo dovana Šventosios Dvasios Supratimo dovana padeda mums įžvelgti mūsų tikėjimo tiesų prasmę. Iš tikėjimo mes jas sužinome, o Supratimo dovana įgalina mus jas įvertinti ir jomis džiaugtis. Ji padeda mums įsiskverb­ti į vidinę apreikštų tiesų [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 5 diena

2019-01-26T19:42:47+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

5 Diena O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprinki tikėjimą! Pažinimo dovana Pažinimo dovana padeda nustatyti, ko verti kūriniai ryšy su Dievu. Pažinimas nu­vainikuoja nepagrįstą kūrinių aukštinimąsi, atskleidžia jų tuštumą ir nurodo vienintelį jų tikslą - būti Dievo tarnybos įrankiais. Ji parodo mums meilingą Dievo rūpestį mumis ypač [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 4 diena

2019-01-26T19:41:51+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

4 Diena Darbuose tu - poilsis, kaitroje tu - atvėsis, tu paguoda liūdesy! Tvirtumo dovana Tvirtumo dovana duoda sielai stiprybės nugalėti natūralią baimę ir ištvermingai at­likti savo pareigas iki galo. Tvirtumo dova­na paskatina ir įgalina negaišuojant imtis ir sunkiausių uždavinių, drąsiai žvelgti į akis pavojams, nepaisyti žmonių nuomonės [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 3 diena

2019-01-26T19:37:23+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

3 Diena Sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas! Maldingumo dovana Maldingumo dovana sužadina mūsų šir­dyse kūdikišką jautrumą Dievui kaip savo mylimiausiam Tėvui. Ji įkvepia mus dėl Dievo mylėti ir gerbti jam pašvęstus asme­nis ir daiktus ir visus tuos, kuriems jis yra suteikęs savo galios: šventąją jo Motiną [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 2 diena

2019-01-21T20:33:23+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

2 Diena Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasią atgaivink! Baimės dovana Baimės dovana pripildo mus aukščiausia pagarba Dievui ir nuteikia nieko taip ne­bijoti, kaip įžeisti jį nuodėme. Tai baimė, kylanti ne iš pragaro prisiminimo, bet iš pagarbaus, kūdikiško jausmo dangaus Tė­vui. Tai baimė, kuri yra pradžia [...]

Novena į Šventąją Dvasią: 1 diena

2019-01-18T13:32:45+02:0018 sausio, 2019|Novena Šventajai Dvasiai, Šv. Dvasiai|

1 Diena Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klystkelius nušviesk! Šventoji Dvasia Svarbu tik viena - laimėti išganymą. Tad reikia bijoti tik vieno dalyko - nuo­dėmės. Nuodėmė yra nepažinimo, silpnumo, abejingumo išdava. Šventoji Dvasia yra Šviesos, Tvirtumo, Meilės Dvasia. Savo septyniomis dovanomis ji apšviečia protą, sustiprina valią ir [...]