Loading...
maldos, litanijos, Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis2020-11-13T14:19:46+02:00

Pagrindinės tikėjimo maldos, litanijos, Rožinio malda, Gailestingumo vainikėlis, straipsniai.

Malda – tai minčių ir širdies, sielos pakylėjimas Dievo link,
prašymas gerų dalykų, atitinkančių jo valią.

Melsdamiesi visą dėmesį sutelkiame į Dievą, garbiname jį ir ieškodami vien Jo valios, prašome, ko mums reikia.

Malda – mūsų pareiga, tačiau tai ir Dievo dovana mums.
Krikščioniškoji malda yra asmeninis ir gyvas Dievo vaikų santykis su be galo geru jų Tėvu, jo Sūnumi Jėzumi Kristumi ir jų širdyse gyvenančia Šventąja Dvasia.

Visos religijos ir ypač visa išganymo istorija liudija, kad žmogus trokšta Dievo, tačiau Dievas pirmas nenuilstamai traukia kiekvieną žmogų į slėpiningą susitikimą maldoje.

Katalikų Bažnyčios katekizmo santrauka (542-543)

Kodėl malda

„gyvasis ir tikrasis Dievas nenuilstamai kviečia kiekvieną žmogų slėpiningam susitikimui su Juo maldoje. Joje visada pirmas su meile kreipiasi ištikimasis Dievas, žmogaus kreipimasis visada tėra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malda tampa abipusiu šauksmu“
KBK 2567

Maldos

Pagrindinės maldos

„Tėve Mūsų..“, „Sveika Marija..“, „Garbė Dievui..“, „Tikiu Dievą..“, „Sveika, Karaliene“,  Malda už mirusiuosius ir kt.

Pagrindinės

Šventųjų maldos

Šv. Bernardo malda, Šv. Jono Pauliaus II malda

Šventųjų

Šeimos maldos

Melstis kartu šeimoje.

Šeimos maldos

Išlaisvinimo maldos

Malda prieš blogį.
Išlaisvinimo malda.

Išsilaisvinimo

Atleidimo malda

Atleidimo Malda, kurios pagalba sugrąžiname savo sielai ramybę, atleisdami kitiems ir patiems sau. Sukurta t. Robert de Grandis.

Atleidimo

Jėzaus malda

Jėzaus malda labiausiai tinka nepertraukiamai maldai, kaip kvietė daryti apaštalas: “Be paliovos melskitės” (1 Tes 5:17)

Jėzaus malda

Kryžiaus kelias

Šiuo keliu nuo pasmerkimo mirčiai vietos iki Golgotos, kur buvo nukryžiuotas, su kryžiumi ant pečių praėjo mūsų Išganytojas.

Kryžiaus kelias

Strėlinės maldos

trumputės maldelės, prie Dievo besiveržiančios širdies šauksmas

Strėlinės

Litanijos

Jėzaus vardo litanija
Kristaus Kraujo litanija
Jėzaus Širdies litanija

Maldos Marijai

Visos maldos mūsų Švenčiausiajai Mergelei Marijai.
Angelo pasveikinimas „Sveika Marija“, „Viešpaties angelas“, „Dangaus Karaliene“, „Salve, Regina“, „Magnificat“

Marijai

Nekalčiausioji Marijos Širdis

Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies garbinimas.
Pasiaukojimo aktas.

Nekaltoji Širdis

Švč. Mergelės Marijos litanija

Švč. Marijos litanija

Švč. Mergelės Marijos mazgų išrišėjos novena

Mazgų išrišėjos novena

Rožinio malda

„Iš tikrųjų kalbėti rožinį reiškia ne ką kita, kaip kartu su Marija kontempliuoti Kristaus veidą.“ Jonas Paulius II

Rožinis

Gailestingumo vainikėlis

Tam, kas bent kartą sukalbės šį vainikėlį, bus suteikta malonė, nes mano gailestingumas beribis, – sakė Jėzus. – Tie, kurie kalbės šį vainikėlį gyvenime, o ypač mirties valandą, bus apglėbti mano gailestingumo.

Gailestingumo vainikėlis

Dievo Gailestingumo litanija

Dievo Gailestingumo litanija

Šv. Faustinos malda

Šv. Faustinos Malda

Maldos Šv. Juozapui

Maldos Šventajam Juozapui,
Septyni Šventojo Juozapo džiaugsmai ir skausmai

Šv. Juozapui

Šv. Juozapo litanija

Šv. Juozapo litanija

Maldos Angelams

„Šv. Arkangele Mykolai“, Malda Angelui Sargui

Angelams

Šventosios Dvasios litanija

Šventosios Dvasios litanija

Visų Šventųjų litanija

Šventųjų litanija

Įvairūs tekstai, straipsniai, kitos maldos

Go to Top